Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:42 (2016-2017)
Innlevert: 07.10.2016
Sendt: 10.10.2016
Besvart: 14.10.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hvordan er handlingsplanen for Inn på tunet (2013-2017) og målsettingene i Meld. St (2013-2014) for Inn på tunet fulgt opp, opplistet på hvert fylke, hva er gjort for å utvikle tilbudet for de tre områdene som særlig skulle prioriteres og hva er antallet gårdsbruk og antall brukere i ordningen fordelt på årene 2012 og til i dag?

Begrunnelse

I Meld. St (2013-2014 oppgir regjeringa at den vil:

– følgje opp tiltaksområda i handlingsplanen for Inn på tunet (2013–2017).
– bruke erfaringane frå Inn på tunet-løftet til å forbetre tenestene slik at dei blir meir attraktive og konkurransedyktige.
– medverke til å synleggjere Inn på tunet for aktuelle tenestesektorar.
– medverke til god koordinering og samarbeid mellom dei ansvarlege styresmakter på dei ulike tenesteområda.
– medverke til dokumentasjon av effektar og samfunnsnytte av Inn på tunet-tilboda.

I handlingsplanen oppgis det at det i handlingsplanperioden spesielt skal arbeides for å videreutvikle IPT-tilbudet innenfor følgende områder:

1. Demens
2. Skole og pedagogiske tilbud
3. Psykisk helse og rusomsorg, med vekt på videreutvikling av arbeidsrettede tilbud spesielt Grønt arbeid

Målet for Inn på tunet (IPT) er å utvikle kvalitetssikrede og samfunnsnyttige velferdstjenester med gården som arena, heter det i handlingsplanen som den sittende regjeringa har forplikta seg til å følge opp.
Tilbakemeldinger spørsmålsstilleren har fått tyder på at en er langt unna å nå målsettingene som en satte seg mål om å nå i 2017.