Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:44 (2016-2017)
Innlevert: 10.10.2016
Sendt: 10.10.2016
Besvart: 14.10.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): KVU for både ny Tingrett og nytt politihus i Bergen er oversendt finans.
Hva blir den videre saksgangen og hvor lang tid regner statsråden det vil ta før KS1 og KS2 er ferdig og når er det tidligst realist å få en avklaring på fremtidig lokalisering av ny tingrett og nytt politihus i Bergen?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet mottok konseptvalgutredning for ny tinghusløsning i Bergen og konseptvalgutredning for politihus i Bergen i henholdsvis april og juni 2016. Arbeidet knyttet til ekstern kvalitetssikring (KS1) av disse prosjektene er i gang, og det er lagt opp til at kvalitetssikring av prosjektene vil bli sett i sammenheng. Etter planen vil KS1-rapportene foreligge primo 2017. Departementet vil ikke ta stilling til videre arbeid og ev. lokalisering før KS1 foreligger. Det er for tidlig å si noe om når kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2) vil kunne fullføres, ettersom det først må gjennomføres forprosjekter. Det som eksisterer av erfaringstall, for seks store statlige byggeprosjekter, er at forprosjektfasen (målt som tiden fra KS1-rapport til KS2-rapport) er fra tre år til syv år. På generelt grunnlag vil jeg bemerke at Regjeringen ønsker å redusere planleggingstiden for store statlige investeringer.
Sakene vil eventuelt bli lagt frem for Stortinget etter at KS2- rapportene foreligger.