Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:46 (2016-2017)
Innlevert: 11.10.2016
Sendt: 11.10.2016
Besvart: 18.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at finansieringen av IKT-tjenester ikke påvirker sykehusenes muligheter og plikter for pasientbehandling, både i forhold til kvalitet og volum?

Begrunnelse

IKT-kostnader i sykehus øker som følge av at nye digitale løsninger kommer i raskt tempo. Det forventes at alle sykehus tar de nye løsningene i bruk, og for små sykehus blir andelen IKT-kostnader betenkelig store som en konsekvens av dette. De små sykehusene har et mer begrenset behov for alle løsninger som tilbys, men fordeling av kostnader fordeles på alle sykehus i helseregionen en tilhører. I budsjett for 2016 er det estimert en prisøkning på 8,5 %. Dette skal løses innenfor en ramme med en generell prisøkning på 2,7 %.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det har i de senere år blitt brukt stadig større økonomiske ressurser til investering og drift av IKT-løsninger i helsetjenesten. Dette er en ønsket utvikling, og en utvikling som vil fortsette i tiden fremover. Det er imidlertid ingen motsetning mellom investeringer i IKT og god pasientbehandling. Gode IKT-løsninger øker sykehusenes muligheter til bedre pasientbehandling, både i forhold til kvalitet og volum. Mangelfulle løsninger og systemer som ikke kommuniserer med hverandre, hemmer arbeidet, påvirker pasientsikkerheten og gjør hverdagen frustrerende for personalet. Gode IKT-løsninger kan bedre den situasjonen betydelig.
De regionale helseforetakene har, gjennom sitt sørge-for-ansvar, ansvaret for å gjennomføre nødvendige IKT-investeringer. De har utviklet egne strategier og program for felles investering i IKT-utvikling i alle helseforetakene i regionen. Standardiserte IKT-løsninger bidrar blant annet til enhetlig pasientbehandling, bedre brukervennlighet og mer effektiv systemforvaltning og drift.
De regionale helseforetakene har informert departementet om at utgiftene til IKT-investeringene fordeles mellom helseforetakene i forhold til størrelse på virksomheten (antall ansatte) og andelen IKT-løsninger som tas i bruk ved hvert helseforetak. En slik modell bidrar til å sikre at de mindre sykehus ikke belastes uforholdsmessig i forhold til de større sykehus. Det er imidlertid slik at de større sykehus gjerne bidrar mer aktivt og med større ressursinnsats i regionale IKT-prosjekter.
Standardiserte IKT-løsninger og avtaler er viktig for å skape forutsigbarhet knyttet til kostnader og kvalitet på tjenesteleveransene til helseforetakene. Felles anskaffelse, regionalt eller nasjonalt, vil bidra til blant annet reduserte innkjøpspriser som igjen kan frigjøre midler til pasientbehandlingen.