Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:54 (2016-2017)
Innlevert: 12.10.2016
Sendt: 13.10.2016
Besvart: 18.10.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Røksund-utvalget la i slutten av september frem sin rapport vedrørende forslag til endringer i bistandsinstruksen og forenkling av rutinene for å utløse bistand fra Forsvaret til politiet. Ifølge rapporten øver ikke Forsvaret og politiet lenger sammen, men avholder to ulike Gemini-øvelser. Det er uholdbart.
Hva mener statsråden om at Forsvaret og politiet ikke lenger øver sammen, og hvilke tiltak vil han iverksette for å sikre at Forsvaret og politiet øver sammen?

Begrunnelse

Ansvarsforholdet mellom politiet og Forsvaret er komplekst og krevende, fordi det berører Forsvarets mandat mot borgere på norsk jord i fredstid, og forholdet mellom etatene har i lang tid vært betent. Røksund-utvalget påpeker følgende: «Tvert imot er det flertallets inntrykk at det lenge har pågått revirkamp og rivalisering rundt maritim kontraterror, og at denne betente situasjonen også har hatt en uheldig smitteeffekt over på forholdet mellom justissektoren og forsvarssektoren mer generelt».
Ståle Ulriksen, forsker ved NUPI og lærer ved Sjøkrigsskolen uttrykte følgende til VG den 11.10.16: «Problemet er at forsvar og justissektoren ikke snakker godt sammen. De sitter på hver sin haug og lager egne langtidsplaner uten å ha kontakt med hverandre. Et stort stridstema er hvem om skal ha førsteretten til helikoptre som eies av Justisdepartementet, men opereres av Forsvaret.»
Problematikken kom også opp etter terrorangrepet som rammet Norge 22. juli 2011, hvor politiet brukte for lang tid før de ba Forsvaret om bistand. Den særskilte 22. juli-komiteen på Stortinget anmodet da regjeringen om å gå gjennom bistandsinstruksen med sikte på å vurdere hvorvidt regelverket burde endres for å tydeliggjøre ansvarsforholdet mellom Forsvaret og politiet. For å sikre god samhandling ble det også påpekt at etatene må øve mer og bedre for å sikre god samhandling når krisen oppstår. Det er derfor svært kritikkverdig at Forsvaret og politiet ikke lenger øver sammen. Man kan ikke la rivalisering og revirkamp mellom etatene diktere Stortingets vedtak. Skal Norge være bedre rustet til å bekjempe terror må ansvarsforholdet mellom politiet og Forsvaret være avklart og de må ha trent såpass mye sammen at Forsvaret kan være en ressurs for politiet om terroren rammer Norge igjen.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg viser til spørsmål nr. 54 fra representanten Ropstad. Det fremstår som om spørsmålet er basert på en misforståelse av forholdet mellom politi og Forsvar, og deres samarbeid i øvelser. Politiet og Forsvaret øver hyppig sammen og har et bedre øvingssamarbeid enn noen gang tidligere. De øver jevnlig sammen på flere nivå og på forskjellige scenarier.
Øvelse Gemini er – og har vært – en øvelse hvor Forsvarets bistand til politiet knyttet til maritim kontraterror øves. Øvelsen har blitt gjennomført årlig med deltakelse fra både politi og forsvar. På grunn av knapphet på fellesoperative ressurser i den planlagte uken for øvelse Gemini i inneværende år, ble det besluttet av regjeringens sikkerhetsutvalg at det i 2016 avholdes to nasjonale kontraterrorøvelser (Gemini og Tyr). Forsvar og politi øver sammen i begge øvelser, men med ulik involvering.
Øvelse Gemini ble planlagt av Forsvaret og gjennomført i Sør-Vest politidistrikt i juni. Både Sør-Vest og Oslo politidistrikt, Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet deltok i øvelsen. Øvelse Tyr planlegges av Politidirektoratet og skal gjennomføres i uke 44. Flere politidistrikt vil delta i øvelsen sammen med Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet. Forsvarsdepartementet og Forsvaret vil delta i øvelsen på både taktisk, operativt og strategisk nivå.
Jeg mener det er viktig at politiet og Forsvaret øver jevnlig sammen, og regjeringen har derfor besluttet en ny organisering av kontraterrorøvelser. Den nye årlige kontraterrorøvelsen, Nordlys, vil øve et bredt spekter av terrorscenarier og bidra til at politiet og Forsvaret er samordnet og best mulig kan utnytte felles nasjonale ressurser.
Øvelse Nordlys skal gjennomføres fra og med 2017.
Samarbeid mellom etatene på alle nivåer innen krisehåndteringen er høyt prioritert både i justis- og i forsvarssektoren. Jeg vil understreke at samarbeidet mellom politi og forsvar er svært godt på de aller fleste områder. Det er imidlertid ikke slik at kjennetegnet på godt samarbeid er fravær av enhver uenighet. Formålet med øvelser er å høste erfaringer og ta lærdom som vil bidra til å forbedre og utvikle samarbeidet. Diskusjon og ulike synspunkter knyttet til hvordan man kan bli bedre eller hvordan man skal løse oppdrag i fremtiden er ikke en svakhet, men en forutsetning for videre utvikling.
Jeg er kjent med at det på enkelte områder fortsatt er forbedringspotensiale i samarbeid og dialog mellom politi og forsvar. Røksund-utvalget peker på enkelte slike problemstillinger i sin rapport. Denne er nå på høring og vil danne grunnlag for regjeringens videre oppfølging.