Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:105 (2016-2017)
Innlevert: 21.10.2016
Sendt: 21.10.2016
Besvart: 31.10.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvordan vil statsråden sikre at næringsdrivende i jord- og skogbruk kompenseres for kostnadsøkning knyttet til CO2-avgift allerede fra inntektsåret 2017? Det bes om opplysning om budsjettpost og beløp?

Begrunnelse

Regjeringen viser i forslag til statsbudsjett til at jord- og skogbruk skal kompenseres for kostnadsøkningen knyttet til økt CO2-avgift på anleggs/-landbruksdiesel, men at innretningen på kompensasjonen vil en komme tilbake til ved jordbruksoppgjøret 2017. Jordbruksoppgjøret 2017 omhandler inntekts- og budsjettposter for inntektsåret 2018, og i jordbruksforhandlingene er ikke skatte- og avgiftsspørsmål forhandlingstema. De næringsdrivende i skogbruket som får direkte eller indirekte kostnadsøkninger som følge av avgiftsøkningen har ingen direkte inntekts-/budsjettposter i jordbruksoppgjøret hvor slik kompensasjon kan legges inn.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Det er riktig, som representanten syner til i grunngjevinga for spørsmålet, at regjeringa i Nasjonalbudsjettet seier at jord- og skogbruk skal bli kompensert for auka CO2-avgift. Det er sett av midlar til særskilt kompensasjon for denne kostnadsauken på ymseposten i budsjettet for 2017, (Kapittel 2309 Tilfeldige utgifter, post 1 driftsutgifter). Detaljane om korleis kompensasjonen skal bli innretta blir avgjort under jordbruksoppgjeret i 2017.