Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

Dokument nr. 15:110 (2016-2017)
Innlevert: 21.10.2016
Sendt: 24.10.2016
Besvart: 02.11.2016 av næringsminister Monica Mæland

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Hva har vært utviklingen i andelen kapital og investeringer i venturefasen i Norge siden 2010 til i dag, fordelt på offentlig og private bidrag?

Begrunnelse

Under næringskomiteens budsjetthøring var det flere aktører som var bekymret for utviklingen i venturekapitalinvesteringer i Norge. I skillet mellom tidligfase (pre-såkorn, såkorn) og moden fase (feks oppkjøpsfond) finner vi venturefasen. Her er ofte venturekapitalinvesteringer nødvendig for å finansiere skalering av selskaper og produkter. Finnes det ikke tilgjengelig kapital til dette formålet blir det vanskeligere å skape nye, norske virksomheter.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Det startes i underkant av 60 000 bedrifter i Norge årlig. I perioden mellom 2011 og 2014 identifiserte Statistisk Sentralbyrå om lag 800 høyvekstforetak i Norge. Ifølge Norsk venturekapitalforening (NVCA) ble det gjort ventureinvesteringer i om lag 60 nye bedrifter fra deres medlemmer i dette tidsrommet.
Innovasjon Norge og Investinor forvalter i hovedsak statens ordninger for å bedre tilgangen på kapital i tidlige faser i Norge. Innovasjon Norges pre-såkornordning og såkornordninger retter seg mot de tidligste fasene, mens Investinor investerer noe senere. Samtidig er det overlapp i faser mellom Investinor og Innovasjon Norges egenkapitalvirkemilder, og ulike aktører både private og offetnlige kan gjøre ulike vurderinger av hvilken fase man skal definere en bedrift inn i. I Prop. 1 S (2014-2015) Nærings- og fiskeridepartementet ble det redegjort for en gjennomgang av 35 av Investinors investeringer fra 2008 til og med 2014. Av investeringene var 14 gjort i oppstartsfasen, 18 i tidlig vekstfase og to i ekspansjonsfasen. Tidlig vekstfase kan synes å være den fasen som sammenfaller best med venturefasen, mens oppstartsfasen nok sammenfaller med det som ofte omtales som såkornfasen. I dette svaret er det sammenlignet investeringer fra Investinor og de dataene vi har på ventureinvesteringer i Norge. Argentum har også investert i norske og utenlandske venturefond som gjør enkelte investeringer i Norge. Argentum har en eierandel på typisk 10-20 pst. i de nye venturefondene de har tilført kapital i senere år. Fondene eier igjen en andel av porteføljeselskapene. Statens eierandel i disse ventureinvesteringene blir derfor meget lav og indirekte. Investeringer fra såkornfondene er heller omtalt nærmere.
Det er også annen offentlig kapital enn den som kanaliseres gjennom Innovasjon Norge og Investinor som bidrar med delfinansiering til venturekapitalinvesteringer. Jeg har ikke en uttømmende liste over disse. Enkelte norske bedrifter har fått investeringer fra aktører med medfinansiering fra EU og investorer med kapital fra offentlige aktører i andre land.
Omfanget av kapital og investeringer i venturefasen i Norge fra 2010 fram til i dag kan belyses både ved hjelp av statisikk fra NVCA og markedsovervåkningen til Argentum fondsinvesteringer. Statistikken fra NVCA er basert på egenrapportering fra medlemmer i foreningen og europeiske søsterforeninger. Argentum samler selv data fra egne investeringer og en overvåkning av offentlig tilgjengelig infomasjon.
Ingen av de ovennevte metodene fanger opp ventureinvesteringer fra enkeltpersoner eller investeringsselskap som ikke er medlem i NVCA eller offentliggjør sine investeringer. For eksempel er medinvestorene i over halvparten av porteføljebedriftene til Investinor ikke registrert hos Argentum. Det er grunn til å tro at en stor andel av medinvestorene til Investinor heller ikke rapporterer til NVCA. Disse vil dermed trolig ikke fremkomme i totaltallet i framstillinger av venturekapitalmarkedet i Norge og fordelinger mellom privat og offentlig kapital.
Oversikten under viser antall ventureinvesteringer i Norge, basert på publisert statistikk fra NVCA, i perioden 2010-2014. Tallene fra NVCA er sammenlignet med antallet investeringer fra Investinor. Oversikten viser kun førstegangsinvesteringer slik at hver bedrift kun blir telt en gang. Merk også at Investinor høyst kan eie 49 pst. av et porteføljeselskap.

2010201120122013201420152016 Q2
Antall totalt4828221721
Antall Investinor7542462

Argentums markedsovervåking gir også informasjon om volumet av venturekapital som er reist i Norge og øvrige nordiske land og antallet førsteinvesteringer fordelt på de samme landene. Grafene under er for tidsrommet 2008 til andre kvartal 2016, og er hentet fra Argentum.

Kapitalinnhenting til nordiske venturefond Venturefonds førsteinvesteringer

Investinor ble tilført 2,2 mrd. kroner i 2008. I statsbudsjettet for 2012 og revidert budsjett 2013 ble 1,5 mrd. og 500 mill. kroner (øremerket skog- og trenæringene) bevilget til selskapet. Investinors nyinvesteringer målt i kroner fra 2011-2016 er henholdsvis 113,6 mill. kroner, 166,1 mill. kroner, 35,5 mill. kroner, 152,9 mill. kroner, 24 mill. kroner og 41,5 mill, kroner. Investinor rapporterte ikke investeringsaktiviteten sin fordelt på nyinvesteringer og oppfølgingsinvesteringer før 2011.
Selv om det er reist relativt mye venturekapital i Norge i perioden 2008 til andre kvartal 2016 kan det synes som om Norge i mindre grad enn våre naboland har klart å tiltrekke ventureinvesteringer fra norske og utenlandske fond. Argentum har nylig gjort investeringer i to nye venturefond fra henholdsvis Northzone og Verdane, som begge har utspring i Norske eiermiljø. Den relativt store mengden privat kapital som blir skutt inn i nye norske og nordiske venturefond i 2016 vil ventelig bli investert i tiden fremover.