Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:146 (2016-2017)
Innlevert: 28.10.2016
Sendt: 28.10.2016
Besvart: 04.11.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): European Youth Parliaments internasjonale sesjon vil i 2017 bli arrangert i Norge. 220 delegater vil samles i Røros og Trondheim for utveksling og læring. Prosjektet har søkt om støtte fra UD og KUD.
Vil kunnskapsministeren sørge for at prosjektet får støtte slik at det kan gjennomføres som planlagt?

Begrunnelse

Prosjektet skal bidra til å skape større samarbeid, læring og utveksling over landegrensene. Deltakere er både lærere og elever, og organisasjonen har lange tradisjoner. Erfaringene vil kunne ha nasjonal betydning gjennom å dele kunnskapene og nettverket som arrangementet gir. Prosjektet går langt ut over det en enkelte skole eller skoleeier kan ta på seg. Det er derfor nødvendig med et nasjonalt engasjement og bidrag. Både UD og KUD, eller underliggende etater burde være riktige adressater for en slik støtte, da prosjektet faller godt inn under de mål UD og KUD selv setter for sin virksomhet. Beløpene det søkes om er også beskjedne, da konferansen gjennomføres på et lavt kostnadsnivå. Det som trengs er politisk vilje til å bidra til at konferansen kan gjennomføres som planlagt.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Det europeiske ungdomsparlamentet (EUP) er et viktig bidrag til å skape mer samarbeid, læring og utveksling over landegrensene. Kunnskapsdepartementet gir tilskudd til den nasjonale driften av EUP over kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner.
EUP har i 2016 også søkt om tilskudd fra tilskuddsordningen for organisasjoner over kap. 225 post 74 til en sesjon av Det europeiske ungdomsparlamentet i Norge i april 2017. Søknaden ble behandlet av Utdanningsdirektoratet. For 2016 har Stortinget sluttet seg til at det er organisasjoner som kan bidra til å styrke de grunnleggende ferdighetene til elevene og organisasjoner som arbeider mot mobbing, som skal prioriteres ved tildeling av tilskudd. Videre må organisasjonens virksomhet ha en nasjonal verdi og aktiviteter/tiltak må nå flest mulig elever og skoler. På denne bakgrunn var Utdanningsdirektoratets vurdering at søknaden fra EUP ikke kunne prioriteres og det ble gitt avslag. EUP klagde på vedtaket og Kunnskapsdepartementet behandlet klagen. Departementet var enig i Utdanningsdirektoratets vurdering av saken og stadfestet avslaget.
Kunnskapsdepartementet har ikke andre tilskuddsordninger hvor det kan gis tilskudd til det formålet EUP har søkt om midler til. Departementet er kjent med at Den norske UNESCO-kommisjonen har gitt tilskudd til arrangementet.