Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:158 (2016-2017)
Innlevert: 31.10.2016
Sendt: 31.10.2016
Besvart: 08.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Ved St. Olavs hospital skal mange eldre som brekker hofta få dårligere helse og høyere dødelighet fordi det mangler 2,5 mill. Dette på grunn av "effektiviseringskutt" og nye oppgaver uten penger. Likevel gir regjeringen inntrykk av bedre økonomi.
"Helseforetakenes sørge-for-ansvar" til side, har regjeringen ansvar for at disse eldre får et best mulig tilbud?

Begrunnelse

Adresseavisen skriver følgende lørdag 29. oktober:

"Forskning ved St. Olavs Hospital viser at geriatrisk behandling av eldre med hoftebrudd er bra for pasienten og sparer helsekroner. Men sykehuset vil ikke innføre slik behandling."

Videre spør Adressa:

"Blir ikke dette tilbudet til eldre prioritert fordi besparelsene kommer kommunene til gode, og ikke sykehuset?"

Svaret fra klinikksjefen er som følger:

"Nei. Men det er enklere for oss å si ja til nye behandlingsformer som betaler seg selv gjennom stykkprisfinansieringen, enn noe som belaster budsjettet. Hvis vi bruker 2,5 millioner på et ortogeriatrisk team, får vi ikke de pengene tilbake. Det finnes ikke mekanismer som fanger opp forbindelsen mellom sykehusene og primærhelsetjenesten.
Vi får ikke nytte av at kommunene sparer penger på nye behandlingsmetoder."

Klinikksjefen er befriende ærlig. Sånn fungerer markedssystemet. Det er vanskelig å skjønne at man skal kunne kalle et system som fører dette med seg for friskt.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: De regionale helseforetakene er pålagt sørge for-ansvaret for spesialisthelsetjenester innenfor bevilgninger og rammebetingelser som Stortinget vedtar. Du berører i begrunnelsen for ditt spørsmål finansieringsordningenes rolle. Spesialisthelsetjenesten er finansiert dels gjennom en basisbevilgning og dels gjennom ulike aktivitetsbaserte finansieringsordninger. Finansieringsordningene sitt viktigste formål er å understøtte sørge for-ansvaret til de regionale helseforetakene. Innsatsstyrt finansiering (ISF) i spesialisthelsetjenesten skal i tillegg legge til rette for at aktiviteten blir gjennomført på en kostnadseffektiv måte. ISF-refusjonen er i gjennomsnitt bare ment å dekke deler av kostnaden ved økt aktivitet (50 pst.). Resten må dekkes av basisbevilgningen. Prioriteringer skal foretas ut fra de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, samt retningslinjer. Basisbevilgningen skal understøtte riktige prioriteringer. ISF-refusjon utbetales fra staten til de regionale helseforetakene slik at de regionale helseforetakene kan finansiere tjenestene ut fra bl.a. lokal kunnskap om sykehus og pasientsammensetning ved disse. Finansieringen skal ikke være til hinder for god organisering av tilbudet på den enkelte avdeling eller mellom avdelinger. Det er en integrert del av sørge-for-ansvaret å sikre at tjenesten er godt organisert.
Prioriteringer i spesialisthelsetjenesten kan få konsekvenser for ressursbruk i primærhelsetjenesten, og motsatt. Generelt bør beslutningstakere på gruppenivå i helsetjenesten se helse- og omsorgstjenesten i sammenheng for å oppnå effektiv ressursbruk samlet sett. Dette er også i tråd med vurderinger i Meld. St. 34 (2015-2016) Verdier i pasientens helsetjeneste om at det på gruppenivå bør legges til grunn et perspektiv som inkluderer effekter på ressursbruk på tvers av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Meldingen ligger nå til behandling i Stortinget.
Den geriatriske virksomheten ved sykehusene er i endring, og den er organisert på ulike måter. Regionale helseforetak har ansvar for å sørge for tilstrekkelig kompetanse og forsvarlige tjenestetilbud i spesialisthelsetjenesten, dette omfatter også geriatrisk kompetanse. Jeg viser til mitt svar av 10. oktober 2016 på spørsmål nr. 1672 fra Stortinget om hvordan Stortingets krav om geriatrisk kompetanse på alle store akuttsykehus blir fulgt opp. Jeg viser også til mitt svar på spørsmål nr. 160 fra stortingsrepresentant Kjersti Toppe som omhandler samme nyhetssak som tas opp i dette spørsmålet.