Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:167 (2016-2017)
Innlevert: 01.11.2016
Sendt: 01.11.2016
Besvart: 08.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Kan helse- og omsorgsministeren gjøre rede for utviklingen av hvor mange av de ansatte i Helse Sør-Øst RHF som har sitt daglige virke på Hamar og Skien som i tillegg har kontorplass i Oslo i sine arbeidskontrakter, og hvordan utviklingen av lokaler eid eller leid i Oslo av Helse Sør-Øst RHF har vært siden oppstarten i 2007?

Begrunnelse

Helse Sør-Øst RHF ble etablert i 2007 etter en sammenslåingsprosess. I denne prosessen ble det i mai samme år fattet vedtak om at hovedkontoret for foretaket skulle legges til Hamar, og administrasjonssted i Skien. Det skal arbeide om lag 160 personer i administrasjonen. Det er imidlertid kommet fram opplysninger om at stadig flere av disse medarbeiderne har sin faste kontorplass i Oslo. Om så er kan dette bety at det over tid har vært en uthuling av vedtaket fra 2007.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse Sør-Øst RHF opplyser at antall fast ansatte i perioden 2008 til 2016 har variert mellom 135 – 165. De siste 3 år har antall fast ansatte vært ca. 160 ansatte.
Pr. 1. oktober 2016 har Helse Sør-Øst RHF 157 fast ansatte medarbeidere. Fordelingen i forhold til arbeidssted er:

- 71 ansatte har arbeidssted Hamar
- 63 ansatte har arbeidssted Oslo
- 13 ansatte har arbeidssted Skien
- 7 ansatte har arbeidssted Tønsberg (Informasjonstjenesten fritt behandlingssted)
- 3 ansatte har annet arbeidssted (pga. individuell historikk knyttet til arbeidsforholdet)

Helse Sør-Øst RHF eier ingen lokaler, men leier lokaler. Ved hovedkontoret på Hamar har det etter innflytting i nye lokaler i 2011, vært leid ca. 3000 kvadratmeter i Statens Hus, inkludert et eget møtesenter.
Etter sammenslåingen av Helse Sør RHF og Helse Øst RHF i 2007, har Helse Sør-Øst RHF leid lokaler i Oslo fra 2008. Per i dag leier Helse Sør-Øst RHF ca. 1870 kvadratmeter ved Grev Wedels plass nr. 5 i Oslo.
I Skien har de lokaler Helse Sør-Øst RHF leier blitt noe mindre i løpet av de siste to årene. I dag disponerer Helse Sør-Øst RHF ca. 500 kvadratmeter kontorlokaler i Skien.
Helse Sør-Øst RHF som virksomhet har i sitt daglige virke utstrakt kontakt med ansatte på sykehusene og andre relevante aktører i regionen. Helse Sør-Øst eier helseforetak fra Sørlandet sykehus HF i sør, til Sykehuset Innlandet HF i nord. Videre samhandler Helse Sør-Øst RHF tett med andre aktører som har sitt hovedsete i Oslo, eksempelvis sentrale helsemyndigheter. Helse Sør-Øst opplyser at for mange av deres samarbeidspartnere er det lang reisevei til Hamar, og Oslo blir derfor også benyttet som møtested.
Ansatte i Helse Sør-Øst RHF bor relativt spredt i hele regionen, og rekruttereringen av medarbeidere skjer fra hele det geografiske nedslagsfeltet for virksomheten. Dette forklarer at det har vært nødvendig for Helse Sør-Øst RHF som arbeidsgiver å tilrettelegge for fleksible og hensiktsmessige kontor- og møteplasser for de ansatte.