Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:198 (2016-2017)
Innlevert: 07.11.2016
Sendt: 08.11.2016
Besvart: 15.11.2016 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): I hvilken grad er IKT og sikkerhetskompetanse representert i styrene i statlige foretak og i selskapene med delvis statlig eierskap, og i hvilken grad er dette et kriterie i rekrutteringsprosessen?

Begrunnelse

Det har den siste tiden vært fokus på konsekvensene for sikkerheten når norske virksomheter setter ut IKT-tjenester til leverandører i andre land; ved svikt i rutiner og i ytterste konsekvens også gjennom dataangrep og sabotasje. Dette kan bidra til økt sårbarhet for de IKT-systemene som brukes i norske foretak, og dermed for sikkerheten til behandlingen av personopplysninger. Med økt digitalisering øker sårbarheten og dermed også behovet for å vurdere og sette inn sikkerhetstiltak.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: I Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap fremgår det at styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskaps egenart. Målet er at styret i det enkelte selskap samlet sett representerer den ønskede kompetansen ut fra selskapets formål, virksomhetsområde, utfordringer og statens mål med eierskapet.
Med dette som utgangspunkt har departementet en strukturert prosess for å vurdere kompetansebehovet i styrene i hvert enkelt selskap. Et sentralt grunnlag for vurderingen er de årlige samtalene med styremedlemmene i de heleide selskapene. I selskaper med valgkomité, er det valgkomiteen som gjennomfører samtalene med styremedlemmene. I disse samtalene er styrets rolle i selskapets arbeid med risikostyring et sentralt tema. Det er styret som skal påse at selskapet har god intern kontroll, tilstrekkelige systemer og ressurser for å sikre at lovbestemmelser etterleves og hensiktsmessige systemer for risikostyring. Det kartlagte kompetansebehovet i hver enkelt selskap er retningsgivende for Nærings- og fiskeridepartementets videre arbeid med å vurdere sammensetningene av styrene.
Digitalisering og globalisering er noe som påvirker alle selskaper, og kompetanse på disse områdene, herunder på sårbarhet og sikkerhet, er viktig i de fleste selskaper. Det er min erfaring at behovet for styrer som forstår effekten av digitaliseringen og globaliseringen har økt. Den økte digitaliseringen stiller også krav til håndtering av personopplysninger og sikring av IKT-systemer. Dette gjenspeiles i styrevalgarbeidet i departementet, og gjennom departementets bidrag i valgkomitéarbeidet. Kompetansebehovet innenfor digitalisering og sikkerhet vil utvilsomt øke de kommende årene, noe jeg fortsatt vil ha høy bevissthet om.
Foruten å tilføre styrene ny kompetanse gjennom styrevalg, forventer jeg at styrene selv arbeider aktivt med egen kompetanseutvikling. Styret, og særlig styreleder, bør legge til rette for at styremedlemmene til enhver tid har den nødvendige kompetanse til å ivareta styrevervet, og om nødvendig igangsette tiltak for å heve kompetansen, herunder på sikkerhetsrelaterte spørsmål.