Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:199 (2016-2017)
Innlevert: 08.11.2016
Sendt: 08.11.2016
Besvart: 15.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Mener statsråden det er akseptabelt at asylsøkere som begår overgrep eller overgrepsforsøk bare flyttes til et annet mottak og ikke straffeforfølges?

Begrunnelse

Ifølge NRK ble en ansatt ved et asylmottak for enslige, mindreårige asylsøkere overfalt og forsøkt voldtatt på jobb for litt over en måned siden. Overgriperen/asylsøkeren er flyttet til et annet mottak, der han nå går fritt. Offeret mener selv at det er stor fare for gjentakelse og nye overgrep begått av samme gjerningsmann/asylsøker. Spørsmålsstiller mener samfunnet må slå hardt ned på denne typen overgrep, og det er uakseptabelt at overgripere bare flyttes til et annet mottak uten ytterligere oppfølging.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg er svært opptatt av at saker om overgrep følges opp gjennom etterforsking og eventuell straffeforfølging. Dette gjelder uavhengig av hvor det skjer, og uavhengig av de involvertes oppholdsrettslige status i Norge. Det er imidlertid politiet og påtalemyndigheten som vurderer prioriteringen av enkeltsaker i straffesakspleien.
Jeg kan derfor ikke verken kommentere eller vurdere den saken representanten tar opp. På generelt grunnlag kan jeg opplyse at mottaksoverflytting ikke har noe med den strafferettslige oppfølgingen av saker å gjøre og vil således ikke komme istedenfor straffeforfølgelse. Det er imidlertid politiet som vurderer om det foreligger tilstrekkelig bevis slik at straffeforfølgning igangsettes i konkrete saker.
Det fremgår av våre politiske prioriteringer i Prop. 1 S (2016-2017) at «Vold og seksuelle overgrep er alvorlig integritetskrenkende kriminalitet som skal gis prioritet». I sitt mål og prioriteringsskriv for straffesaksbehandlingen har Riksadvokaten også løftet fram vold og alvorlige seksuallovbrudd, herunder misbruk og overgrep mot barn som prioriterte sakstyper. At en sakstype er prioritert innebærer at politimesteren har en plikt til «å sørge for en hensiktsmessig ressursallokering som sikrer at de prioriterte sakene gis den nødvendige oppfølging».
Gjennom en effektiv oppfølging av sakene vil man oppnå at gjerningspersoner stilles til ansvar for sine handlinger, at mulige fremtidige handlinger forebygges og at ofre får nødvendig oppfølging.
For at politiet skal kunne agere er man imidlertid i mange tilfeller avhengig av å få opplysninger om lovbrudd. Dette kan enten være fra fornærmede selv eller fra andre som har kunnskap om forholdet. Det er derfor viktig at slik informasjon formidles til politiet.
Jeg ser at det kan være ulike grunner til at man velger å flytte en asylsøker fra et mottak til et annet, men informasjon om asylsøkere som begår overgrep eller overgrepsforsøk bør bringes til politiets kunnskap. Dette er viktig for å ivareta særlig sårbare personer i en vanskelig livssituasjon, for at gjerningspersoner skal kunne stilles til ansvar for sine handlinger og for å kunne forebygge fremtidige overgrep enten det er i mottak eller ellers i samfunnet.