Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:277 (2016-2017)
Innlevert: 21.11.2016
Sendt: 22.11.2016
Besvart: 24.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Domstolsadministrasjonen (DA) har gått ut med at styret har pålagt dem å vurdere felles lederskap for domstoler ved ethvert tilfelle der en domstollederstilling blir ledig, til tross for at forskriften om felles faste dommerstillinger sier at slik vurdering kun kan gjøres i særlige tilfeller.
Hva mener statsråden om DA sin praksis på dette området?

Begrunnelse

28. september 2015 fastsatte Domstolsadministrasjonen forskrift om felles faste dommerstillinger, med hjemmel i domstolloven § 33, annet ledd. Forskriftens § 3 (1) lyder:

«(…) Domstoladministrasjonen kan i særlige tilfeller fastsette at to eller flere domstoler skal ha felles domstolleder» (min utheving).

I et brev av 4. mars 2016, som er adressert til ulike domstolledere, skriver imidlertid avdelingsdirektør i DA sin rettsenhet at «[n]år det gjelder felles ledelse, har styret i DA besluttet at det ved enhver ledig domstollederstilling skal vurderes felles ledelse» (min utheving).
Med andre ord, mens forskriften sier at DA «kan i særlige tilfeller» foreta en vurdering av felles domstolledelse, ser det ut som om praksis er den at slik vurdering skal skje «ved enhver ledig domstollederstilling». Jeg kan vanskelig se at det er samsvar mellom disse formuleringene. Dette er problematisk, blant annet fordi årsaken til at forskriften er utformet slik at felles ledelse kun kan vurderes i særlige tilfeller er fordi høringsinstansene – inkludert Justis- og beredskapsdepartementet – påpekte at ordningen burde brukes med en viss forsiktighet og tilbakeholdenhet.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Felles ledelse kan være en god løsning og et virkemiddel for Domstoladministrasjonen for å sørge for effektiv saksavvikling og økt fleksibilitet i enkelte unntakstilfeller. Et moment som også kan være av betydning ved etablering av felles ledelse for to eller flere domstoler er dersom rekrutteringen til en av de aktuelle domstolers lederstilling ikke er tilfredsstillende.
Etter forskriften § 3 første ledd kan Domstoladministrasjonen «i særlige tilfeller» fastsette at to eller flere domstoler skal ha felles domstolleder. Forskriften begrenser likevel ikke muligheten til å vurdere om det foreligger slike «særlige tilfeller» ved enhver ledig dommerstilling. Jeg kan derfor ikke se at styrets uttalelse er i strid med forskriftene. Det er imidlertid viktig å understreke at forskriften åpner for unntak fra hovedregelen og at det skal foreligge særlige tilfeller dersom det besluttes at det skal være felles ledelse.