Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:278 (2016-2017)
Innlevert: 22.11.2016
Sendt: 22.11.2016
Besvart: 28.11.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hvordan planlegger statsråden å følge opp Stortingets vedtak om «ekstraordinær statlig innsats» for Andøy-samfunnet?

Begrunnelse

15. november vedtok Stortinget en ny langtidsplan for forsvarssektoren. Enkeltsaken med størst konsekvenser for det berørte lokalsamfunnet er utvilsomt flytting av basen for maritime overvåkningsfly til Evenes, og nedlegging av Andøya flystasjon.
Jeg viser til flertallsmerknaden i forbindelse med Stortingets behandling:

"Flertallet understreker i denne sammenhengen behovet for at regjeringen tar et helhetlig ansvar for å ivareta Andøy-samfunnet, for å i størst mulig grad redusere tap av arbeidsplasser og andre negative effekter av nedleggelsen. For å få til dette må det legges til rette for ekstraordinær statlig innsats og bevilges midler til gode og effektive omstillingsprogrammer, for å styrke næringslivet og bidra til etablering av nye arbeidsplasser på Andøya, slik at kommunen og regionen kan bygge opp en mer robust og variert næringsstruktur.

Det er ønskelig at statsråden redegjør for muligheten til utflytting av statlige arbeidsplasser, fremtiden for ATC og utvikling av drone-teknologi.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Staten tar samfunnsansvar for berørte lokalsamfunn og regioner når statlige omorganiseringer medfører betydelig reduksjon i aktivitetsnivå. Nedleggelse av Andøya flystasjon vil medføre reduksjon i aktivitet i et lokalsamfunn der Forsvarets virksomhet har vært viktig i mange år. Regjeringen er opptatt av å legge til rette for at kommunen skal ha gode forutsetninger for å omstille og videreutvikle seg etter nedleggelsen av flystasjonen. Vi vil derfor starte opp dialog med Andøy kommune og Nordland fylkeskommune om omstillingstiltak som følge av endringene i Forsvarets virksomhet i kommunen. Regjeringen vil komme tilbake til omfanget og innretningen på de avbøtende tiltakene.
Regjeringen arbeider aktivt med statlig lokaliseringspolitikk, med mål om å skape en mer balansert lokalisering av statlige arbeidsplasser i hele landet. Jeg viser i den forbindelse til at jeg har varslet en plan som oppfølging av en avtale mellom regjeringspartiene og Venstre.
Regjeringen vil bidra til mulighetene for videre drift og vekst for Andøya Testcenter (ATC) både gjennom å legge til rette for at nødvendige fasiliteter og tjenester kan videreføres i privat regi, og gjennom at Forsvaret fortsetter å kjøpe tjenester fra ATC. Det er i dag en avtale om kjøp av tjenester fem år fremover i tid, med opsjon om en forlengelse i inntil seks år. Forsvaret kan ved spesielle anledninger støtte ATC der militær tilstedeværelse er en forutsetning for gjennomføring av aktiviteten. ATC oppgir et behov for nærhet til lufthavn med fasiliteter og tjenester som hangarer, lager, tilgang på drivstoff, vakthold, bistand fra verksteder og brannstasjon på beredskap. Slike tjenester kan videreføres på Andenes av private tjenesteytere.
Regjeringen vil legge til rette for at disse fasilitetene og tjenestene kan videreføres gjennom utleie eller overdragelse, og gjennom å sikre at lufthavnen på Andøya driftes videre. Videreføring av disse tjenestene i privat regi representerer et potensiale for fremtidig verdiskapning på Andøya, og dermed økt sysselsetning. Fasilitetene kan da nyttes til verdiskapning fremfor at det brukes ressurser på å sanere dem.
Utvikling av sivil droneteknologi er i dag et vekstområde i Norge. Prox dynamics er ett eksempel på utvikling av droneteknologi i Norge som har blitt en internasjonal salgssuksess. Det knytter seg utfordringer til bruk av dronesystemer i nordområdene, blant annet på grunn av klimatiske forhold, satellittdekning med mer. For å kunne utvikle dronesystemer som kan opereres i nordområdene er det fordelaktig å ha en arena for utvikling og testing av slike systemer nettopp i nord. Kombinasjonen av frigjorte fasiliteter etter flystasjonen, nærheten til flyplassen og Andøya Space Center (ASC) med ATC, samt plasseringen på en værutsatt halvøy med en posisjon på 69 grader nord for ekvator, gir muligheter for utvikling av forretningsidéer innen utvikling av droneteknologi for bruk i nordområdene. ASC er allerede i gang med å legge til rette for slik virksomhet.
I tråd med Stortingets innstilling (Innst. 62 S (2016–2017) til Prop. 151 S (2015–2016)), vil regjeringen utrede etablering av et nasjonalt kompetansesenter for droner/ubemannede farkoster, der Andøya Space Center og Andøya Test Center vurderes som en mulig lokalisering, og komme tilbake til Stortinget om dette på egnet måte.