Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:289 (2016-2017)
Innlevert: 23.11.2016
Sendt: 24.11.2016
Besvart: 01.12.2016 av utenriksminister Børge Brende

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Afghanistan er et fokusland for norsk bistand. Regjeringen skriver i Prop. 1 S (2016-2017) at «Hovedmålet for Norges samarbeid med Afghanistan er å bidra til stabilisering og utvikling av landet».
På hvilken måte mener ministeren at retur av asylsøkere til internflukt i Afghanistan støtter opp om målet om stabilisering og utvikling?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norge har et grundig system for behandling av asylsøknader. Det er viktig at vi overholder våre internasjonale forpliktelser innen flyktningrett, humanitærrett og menneskerettigheter. Videre er det nødvendig at personer uten beskyttelsesbehov returnerer til hjemlandet. Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) som avgjør om en asylsøker har behov for beskyttelse. Vurderingen skjer på bakgrunn av søkerens anførsler og ut fra oppdatert landinformasjon om situasjonen i søkerens hjemland.
Det er ingen motsetning mellom målet om stabilisering og utvikling og en ansvarlig returpolitikk. Norge er en langsiktig partner for Afghanistan. Vårt bidrag til utvikling og stabilisering i landet er omfattende.
Afghanistan er på sin side forpliktet til å ta imot egne borgere. Dette temaet sto sentralt på den store giverlandskonferansen for Afghanistan i Brussel tidligere i høst. Det er bred enighet i Europa om at afghanere uten beskyttelsesbehov må returnere til hjemlandet.
Den afghanske regjeringen erkjenner fullt ut sitt ansvar for å ta tilbake personer uten beskyttelsesbehov. Norge og Afghanistan samarbeider derfor om retur av afghanske borgere som har fått avslag på sine søknader om asyl i Norge. Personer som returnerer til Afghanistan kan søke om økonomisk assistanse slik at de har et startgrunnlag når de er tilbake i hjemlandet. Vår støtteordning er blant de beste i Europa.