Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:290 (2016-2017)
Innlevert: 23.11.2016
Sendt: 24.11.2016
Besvart: 01.12.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvordan vil justisministeren følge opp at kø-problemene i grensekontrollen på Oslo lufthavn, Gardermoen, unngås, og se til at bemanningsplanleggingen gjennomføres slik ressursbruken optimaliseres?

Begrunnelse

Sommeren 2017 var kø-problemene i grensekontrollen på Gardermoen svært store. Til tross for iverksetting av noen kortsiktige tiltak har problemene vedvart utover høsten i år. Grensekontrollen på Gardermoen utgjør en viktig del av en komplisert logistikk i flytrafikken. Oslo lufthavn, Gardermoen, utgjør i nasjonal sammenheng det viktigste knutepunktet i koplingen av inn- og utenlands trafikk. Det er helt avgjørende for norsk luftfart at denne flyplassen fungerer godt. Kø-problemene berører mange reisende. De norske flyselskapene opplyser at de har hatt følgekostnader knyttet til kø-problemene i grensekontrollen på over 40 millioner kroner hittil i år.
Samtlige flyankomster og avganger er planlagt lang tid i forveien. Oslo lufthavn tilbyr politiet meget gode prognoser for trafikken. Det finnes gode trafikkdata som viser hvordan trafikken fordeler seg over døgnet. Bemanningsplaner kan lages lang tid i forveien og oppdateres etter hvert som man får ny informasjon. Siden grensekontrollen er politiets ansvar må det kunne forventes høy profesjonalitet i bemanningsplanleggingen, hva gjelder bruk av data, metoder og verktøy.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Bemanningsplanlegging og ressursbruk på distriktsnivå ligger innenfor politimesterens styringsrett. Som en løsning på kort sikt, fikk Øst politidistrikt i slutten av august 2016 tilført ekstra midler av Politidirektoratet, som blant annet ble bruk til å styrke bemanningen i grensekontrollen. Dette har medført at køutfordringene har vært betydelig mindre utover høsten, selv om det på noen tidspunkter fortsatt er litt ventetid. Politidirektoratet har videre orientert meg om at det fra 1. november ble overført ni årsverk fra Moss lufthavn Rygge til Oslo lufthavn Gardermoen.
Politidirektoratet og Øst politidistrikt ser i samarbeid på langsiktige løsninger for køavviklingen i grensekontrollen. Det er en pågående dialog mellom Politidirektoratet og Øst politidistrikt om at bemanningen skal være godt tilpasset forventet passasjertilfang slik at ventetiden blir kortest mulig, samtidig som at grensekontrollen er av god kvalitet. Politiet samarbeider også aktivt med Avinor/Oslo lufthavn vedrørende tjenesten i grensekontrollen. Jeg vil imidlertid understreke at selv med full bemanning, både på inngående og utgående grensekontroll, kan det fortsatt være enkelte tidspunkt i uken hvor passasjertrafikken er så stor at noe kø vil oppstå.