Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:292 (2016-2017)
Innlevert: 24.11.2016
Sendt: 24.11.2016
Besvart: 01.12.2016 av utenriksminister Børge Brende

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Vil utenriksministeren sikre norsk økonomisk støtte til FN-prosessen med et langsiktig mål om forbud mot atomvåpen og til sivilsamfunnsengasjement og -involvering i denne prosessen?

Begrunnelse

FNs generalforsamling har med stort flertall vedtatt å starte en historisk forhandlingsprosess i 2017 med mål om en internasjonal avtale for å forby atomvåpen. Stortingets atomforlik, Norges støtte til en FN-ledet verdensorden, utsiktene til en norsk ikke-permanent plass i Sikkerhetsrådet, samt selve formålet med den mangeårige bevilgningen 164.72 Global sikkerhet, utvikling og nedrustning, burde utgjøre grunnlag for norsk økonomisk støtte til FNs arbeid for å forby atomvåpen.
FNs utviklingsprogram UNDP har søkt Utenriksdepartementet om norske midler til å understøtte forhandlingsprosessen. UNDP kan spille en avgjørende rolle for at FNs prosess blir så inkluderende og vellykket som mulig. Like avgjørende er det at et sterkt og engasjert sivilsamfunn kan støtte opp om prosessen.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: For å sikre en forsvarlig forvaltning av tilskuddsmidler gjøres vurderinger av ulike forhold knyttet til søknader om støtte. Tiltaket det søkes om tilskudd til må være innenfor formålet med støtteordningen, slik dette fremgår av den til enhver tid gjeldende St.prp. nr. 1. Dernest gjøres vurderinger av bl.a. tiltakets relevans, resultater, bærekraft og kostnadseffektivitet.
Utenriksdepartementet mottar jevnlig henvendelser og søknader om støtte til forskjellige tiltak og prosjekter under den ordningen som er aktuell for dette spørsmålet, tilskuddsposten 164.72 Utvikling og nedrusting. Disse henvendelsene representerer et totalt søknadsbeløp som er langt høyere enn det som det er budsjettmessige rammer til å imøtekomme. De ulike prosjektforslag prioriteres i forhold til hverandre i tråd med de hensyn og krav som gjelder for en forsvarlig forvaltning av tilskuddsmidler, samt i hvilken grad søknadene anses å bidra til å oppnå formålet med ordningen. Det er derfor ikke mulig å si noe nå om hvordan en enkelt søknad kommer til å bli behandlet.