Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:299 (2016-2017)
Innlevert: 24.11.2016
Sendt: 25.11.2016
Besvart: 30.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Fredag 25. november 2016 markerer Europarådet den internasjonale dagen mot vold mot kvinner. En viktig oppfordring til medlemslandene i anledning dagen, er å ratifisere Istanbul-konvensjonen. Konvensjonens formål er å beskytte voldsutsatte kvinner og straffe overgriperne. Norge har kun signert konvensjonen.
Når planlegger regjeringen å ratifisere den, slik at voldsutsatte kvinner, også i Norge, kan få den beskyttelsen som følger av konvensjonen?

Begrunnelse

I 2011 ble Istanbul-konvensjonen mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner lagt ut for signering og ratifisering. I januar 2012 ba Europarådets parlamentarikerforsamling medlemslandene om å få fortgang i ratifiseringen. Norge var blant de første landene som signerte, men har ennå ikke ratifisert. Status pr. i dag er at fire land verken har signert eller ratifisert. 22 land har gjort begge deler, herunder både Sverige, Danmark og Finland. 21 land har bare ratifisert, herunder Norge. Undertegnede har reist spørsmål om norsk ratifisering ved flere anledninger. Tidligere statsråd Grete Faremo viste i sitt svar i Dok. nr. 15: 801 (2011-2012) til at norske lover trolig var i overensstemmelse med konvensjonen, men at det gjensto å vurdere å innføre en egen paragraf om stalking i straffeloven. Stortinget vedtok slike bestemmelser i straffeloven 12. og 18. mai 2016, og de trådte i kraft 1. juli 2016. Dermed skulle det ikke lenger være formelle hindringer som står i veien for at Norge endelig kan ratifisere denne viktige konvensjonen. Spesielt viktig for voldsutsatte kvinner er at også Norge da blir underlagt Europarådets overvåkingsmekanismer på området. Det er nedsatt en egen ekspertgruppe som følger med på både lovgivning og praksis, og som rapporterer jevnlig om status i landenes etterlevelse av sine forpliktelser etter konvensjonen.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbul-konvensjonen) er en omfattende og ikke minst viktig internasjonal traktat. Konvensjonens formål er i tråd med regjeringens politikk på dette området og skal bidra til å forebygge og bekjempe alle former for vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.
Norge signerte konvensjonen 7. juli 2011. På undertegnelsestidspunktet ble det lagt til grunn at norsk rett i hovedsak oppfylte forpliktelsene i konvensjonen, men at det ville være nødvendig med enkelte lovendringer. Endringene i straffeloven ble gjennomført ved lov 17. juni 2016 jf. Prp. 42 L (2015-2016), og innebærer at norsk rett oppfyller forpliktelsene fullt ut.
Det arbeides nå med en proposisjon til Stortinget om samtykke til ratifikasjon.
Konvensjonen berører ansvarsområdene til ulike departementer, og disse har vært trukket inn i arbeidet med proposisjonen. Arbeidet med samtykkeproposisjonen er i sluttfasen. Det tas sikte på å fremme proposisjonen for Stortinget snarlig.