Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:320 (2016-2017)
Innlevert: 30.11.2016
Sendt: 30.11.2016
Besvart: 08.12.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Har Samferdselsdepartementet gitt Kvikkas lister som gir dei høve til å unnlate å omdele aviser til bygdene utanfor Florø sentrum, og dersom så er tilfelle - kva vil samferdselsministeren gjere for å sikre at alle som skal få aviser omdelt frå Kvikkas laurdagar får det, både i Florø og i resten av landet, uavhengig av kva postnummer dei måtte sokne til?

Begrunnelse

Avisene Firda og Firdaposten har hatt Posten som ansvarleg for omdeling av aviser laurdagar i bygdene kring Florø. I Florø sentrum har dei hatt eiga ombering. Etter at Kvikkas fekk oppdraget Posten tidlegare hadde ansvar for er det vorte kaos i leveringa og store manglar. Prosjektleiar Trygve M. Moxness i Kvikkas forklarer det i følgje Firdaposten med at "Samferdselsdepartementet virker ikke å ha angitt 6913 som et postnummer Kvikkas skal dekke". Det gjeld lokalsamfunna Nekkøy, Færøy, Ånnøy, Terdal, Klauene og Grønenga. Kvikkas viser til at det ligg informasjon på deira nettsider om kva postnummer som skal få laurdagsaviser. I den siste reviderte lista av 26. november er det ingen postnummer utanfor Florø sentrum som står oppført. Firdaposten har gått over frå avis laurdagar til å gje ut fredagsaviser, medan Firda har fått store problem med utgåvene på laurdagar.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementet har ikkje gitt Kvikkas lister som gir dei høve til å unnlate å omdele aviser til bygdene utanfor Florø sentrum.
Postnummer 6913 var nytt frå 1. oktober i år og er utskilt frå 6900 Florø. Nummeret var dermed ikkje å finne i listene med Kvikkas sitt dekningsområde. Området 6913 er likevel innanfor Kvikkas sitt dekningsområde, men lista opp under 6900. Samferdselsdepartementet er informert om at situasjonen no er løyst og at abonnentane på 6913 derfor kan og skal få avisa si frå Kvikkas.
I løpet av hausten 2016 har eg hatt tett kontakt med både Kvikkas og aktørane i bransjen, for å arbeide for at flest mogleg skal få laurdagsavisa si. Seinast måndag 5. desember møtte eg Kvikkas og avisbransjen for å få på plass dei siste tiltaka for å gjera utleveringskvaliteten enno betre. For den femte laurdagen med distribusjon rapporterer Kvikkas om at i underkant av 98 prosent av avisene blei rett levert. Kvaliteten skal bli betre og avisbransjen og Kvikkas jobbar no med å få på plass ansvaret for distribusjonen til dei siste einskiltadressene i landet.