Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:328 (2016-2017)
Innlevert: 01.12.2016
Sendt: 02.12.2016
Besvart: 09.12.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Da Stortinget våren 2015 vedtok en dagligvareportal var prisinformasjon en del av intensjonen. Forbrukerne og samfunnet tjener på mer åpenhet, ikke mindre. Pris er en viktig beslutningsfaktor for forbrukere sammen med informasjon om opprinnelse, dyrevelferd, kvalitet og etikk.
Er statsråden med ansvar for forbrukersaker enig i at dagligvareportalen skal ha mest mulig av denne informasjonen for å gi økt forbrukermakt og gjøre det lettere å ta informerte kjøpsvalg i tråd med egne preferanser?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Ved behandling av et representantforslag om å sikre opprinnelsesmerking på mat og å opprette en dagligvareportal (Dok. 8:13 S (2014-2015)) gjorde Stortinget 3. mars 2015 anmodningsvedtak nr. 436, som lyder:

«Stortinget ber regjeringen senest i løpet av 2016 etablere en gratis tilgjengelig informasjonsportal for dagligvarer med nødvendig elektronisk informasjon om varer ment for salg i detaljhandel innen dagligvarer.»

Som omtalt i BLDs Prop. 1 S for 2017, har departementet gitt Forbrukerrådet i oppdrag å utvikle en informasjonsportal for dagligvarer. Målet er at denne skal gi forbrukerne bedre grunnlag for å gjøre informerte valg, og stimulere konkurransen i dagligvaremarkedet. Portalen skal kunne benyttes via smarttelefon, nettbrett og PC, og vil bestå av to moduler:

? en applikasjon (med mulighet for skanning av produkt-ID) der forbrukeren kan legge inn- og bli veiledet i forhold til sine preferanser – som kan være knyttet til for eksempel allergener, næringsinnhold, økologi, miljøaspekter ved varene, kvalitetsønsker, etc., og

? et verktøy for veiledning om pris (i hvilke butikker det er rimeligst å handle).

Jeg er enig med spørsmålsstilleren i at forbrukerne og samfunnet er tjent med åpen informasjon om ulike aspekter ved varene som omsettes. Utgangspunktet er at dagligvare-portalen skal gjengi all informasjon som de næringsdrivende har plikt til å opplyse om på eller i umiddelbar nærhet av varen. Intensjonen er videre å fremvise i portalen hvilke offentlige frivillige merker som varene er påført; som miljømerkene Svanen og Blomsten, sunnhets-merket Nøkkelhullet og økologimerket Debio. Hvordan portalen vil presentere denne informasjonen for brukerne, kan man få et inntrykk av gjennom den applikasjon for smarttelefon som Forbrukerrådet nettopp har lansert i en første versjon, og som man kan finne via deres nettsider: http://www.forbrukerradet.no/peiling/
Pris er utvilsomt viktig for forbrukerne. I mange markeder er derfor offentlige prisportaler et viktig verktøy for å styrke forbrukernes evne til å gjøre informerte valg mellom ulike tilbydere. Prisportalene i markedene for strøm og finansielle tjenester er gode eksempler.
I dagligvaremarkedet er det imidlertid kun tre dominerende kjeder. Dersom man styrker prisinformasjonen til kundene, styrkes også informasjonsutvekslingen mellom kjedene. Konkurransetilsynet har beregnet at en kjede som REMA overvåker anslagsvis 2 % av alle konkurrentenes priser, ved hjelp av såkalte prisjegere. Det tyder på at kjedene vet ganske lite om hverandres priser.. En prisportal vil gi kjedene full informasjon. Virkningen av det vil være at enhver prisreduksjon blir umiddelbart synlig for alle konkurrentene, slik at disse kan reagere med en gang, med den følge at ingen oppnår noen fordel av å sette ned prisen.
Full åpenhet om priser kan i et marked med få aktører føre til svekket konkurranse, med det resultat at forbrukerne må betale en høyere pris. En dagligvareportal med sanntidspriser vil da kunne gi forbrukerne full informasjon, men med høyere priser.
Løsningen som er valgt, er at publikum skal kunne sammenligne prisnivå i ulike butikker via en varekurv som Forbrukerrådet setter sammen. Kurven skal bestå av minst ti varer, og prisene skal måles over et tidsrom på minst en uke. Innholdet i kurven skal ikke være kjent utad før prismålingen er avsluttet. Nye varekurver skal settes sammen og publiseres med jevne eller ujevne mellomrom. Siden portalen kun vil vise gjennomsnittspris over en uke, og sammenlagt for minst ti varer, skal det ikke være mulig for aktørene å regne ut enkeltpriser hos konkurrentene.
Denne løsningen vil gi forbrukerne et godt verktøy for å sammenligne prisnivået i butikkene, uten risiko for at konkurransen mellom dagligvarekjedene svekkes. Intensjonen er at verktøyet skal dekke alle butikker under de store kjedene – dvs. nær 4.000 i alt. Forbrukeren vil dermed kunne sammenligne prisnivå i nettopp de butikkene hun er interessert i. Dette vil gi vesentlig mer informasjon enn andre kjente pristester på dagligvarer, for eksempel VGs matbørs, som kun dekker 5 - 6 utvalgte butikker.
Prisverktøyet vil lanseres i 2017, når nødvendige endringer i lov og forskrift er på plass. For øvrig er jeg opptatt av at dagligvareportalen ikke skal føre til et ensidig fokus på lave priser, men at den skal bidra til skjerpet konkurransen også når det gjelder vareutvalg og kvalitet.