Skriftlig spørsmål fra Tove-Lise Torve (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:337 (2016-2017)
Innlevert: 02.12.2016
Sendt: 02.12.2016
Besvart: 13.12.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Tove-Lise Torve (A)

Spørsmål

Tove-Lise Torve (A): Fra og med det året man fyller 25 år har de som har fullført grunnskolen eller tilsvarende i Norge eller et annet land, men ikke fullført videregående opplæring, rett til videregående opplæring etter søknad (voksenrett).
Hvor mange med voksenrett søkte skoleplass og hvor mange fikk skoleplass for skoleårene 2014/2015,2015/2016 og 2016/2017, og hvordan fordelte søkerne seg mellom yrkesfag og studiespesialisering?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring fra og med det året de fyller 25 år ("voksenrett"). Retten omfatter rettigheter til realkompetansevurdering, tilrettelagte løp og tilpasset opplæring. Regjeringen vil for øvrig foreslå å utvide retten til videregående opplæring slik at det blir en direkte overgang mellom "ungdomsretten" og "voksenretten" til videregående opplæring. Forslaget er for tiden på høring.
Fylkeskommuner skal også gi tilbud til søkere uten rett til videregående opplæring, jf. opplæringsloven § 13-3 tredje ledd. Det er derfor mulig for voksne å søke om videregående opplæring selv om vilkårene for rett til videregående opplæring ikke er oppfylt. I enkelte fylker gis det i dag tilbud til alle som ønsker videregående opplæring, uavhengig av om de har individuell rett eller ikke.
Voksne har rett til et opplæringstilbud tilrettelagt deres livssituasjon. Det betyr blant annet at fylkeskommunene kan fastsette ulike søknadsfrister for opplæringen organisert for voksne og at opplæringstilbud kan settes i gang på forskjellige tider av året.
Det er ikke utarbeidet nasjonal statistikk for antall voksne i videregående opplæring som skiller mellom deltakere med og uten "voksenrett", blant annet fordi voksne ikke følger det samme søkermønsteret eller det samme skoleløpet som ungdom og dermed ikke omfattes av de ordinære elevtellingene.
I Vox' statistikkbank finnes imidlertid en oversikt over voksne deltakere i videregående opplæring fordelt på flere kriterier, herunder fordeling av deltakere på utdanningsprogram og tidligere utdanning. Tidligere utdanning kan gi en indikasjon på hvor mange deltakere som hadde/ikke hadde rett til opplæring i og med at deltakere som tidligere har fullført videregående opplæring i utgangspunktet ikke hadde rett til å få søknad om ny videregående opplæring innvilget.
Ifølge statistikkbanken var det 24 605 deltakere i videregående opplæring i skoleåret 2014-15. Om lag 20 prosent deltok i opplæring som gir studiekompetanse, mens om lag 80 prosent deltok i opplæring som gir yrkeskompetanse.
I skoleåret 2014-15 var det 34 prosent som tidligere hadde fullført videregående opplæring og 11 prosent som hadde bestått høyere utdanning. Disse hadde i utgangspunktet ikke en individuell rett til å få søknad om skoleplass innvilget.
Tallene i statistikkbanken er basert på tallmateriale fra offentlige registre og spørreundersøkelser Vox og andre har gjort. Tall for skoleårene 2015-16 og 2016-17 er ikke ferdigstilt/publisert.