Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:340 (2016-2017)
Innlevert: 02.12.2016
Sendt: 05.12.2016
Besvart: 13.12.2016 av næringsminister Monica Mæland

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Vil statsråden sørge for at ordningen der ansatte i Argentum kan parallellinvestere i Bradbenken Partner, på statens risiko og for egen vinning, avvikles?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Medinvesteringsordningen knyttet til Bradbenken Partner AS (Bradbenken) ble etablert i 2003 og justert i 2006. Den er et forhold mellom Argentum Fondsinvesteringer AS (Argentum) og de andre aksjeeierne i Bradbenken. Ordningen ble ifølge Argentum lukket for nye deltagere i 2011. Jeg konstaterer at den er under avvikling.
Bradbenken-ordningen innebærer at både Argentum og de ansatte i Argentum som er deltakere i ordningen tar risiko og kan få vinning eller tap, avhengig av utviklingen i investeringene som gjøres.
Det er styret i Argentum som har ansvaret for å forvalte selskapets interesser i avtaler der selskapet er part. Styret har påpekt at selskapet må forholde seg til det etablerte avtaleverket for ordningen. Dette er avtaler som ikke uten videre kan endres, og staten har ikke praksis for å forvente at selskapene må bryte med allerede inngåtte avtaler. Denne praksisen reflekteres også i statens retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende ansatte som beskrevet i eierskapsmeldingen, Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap, der det fremgår at avtaler inngått før ikrafttreden av retningslinjene kan opprettholdes. Dersom selskaper der staten eier aksjer skulle forventes å bryte inngåtte avtaler, kunne det reise til dels meget krevende problemstillinger både avtale- og selskapsrettslig.
Ifølge Argentum ble medinvesteringsordningen lukket for nye Argentum-ansatte i 2011, og deltakere som slutter i Argentum må i forbindelse med sin fratreden selge sine aksjer i Bradbenken til Argentum. Dette betyr at deltakelsen i ordningen stadig får et mindre omfang og at den er under avvikling.
Jeg legger til grunn at en slik ordning ikke ville blitt inngått i dag.