Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:346 (2016-2017)
Innlevert: 02.12.2016
Sendt: 05.12.2016
Besvart: 13.12.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Er det riktig at statsråden verken har evnet å få frem tekniske løsninger, eller lov- og regelverksendring raskt nok til at det kan innføres miljø- og tidsdifferensierte bompenger fra 1. mars som avtalt gjennom bomringen i Oslo og Akershus, og hva vil statsråden eventuelt gjøre for å kompensere tapte inntekter, med dårligere kollektivtilbud for innbyggerne som konsekvens, det høye kønivået, samt den mer helseskadelige luften som følge av manglende gjennomføringskraft fra statsrådens side?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: God luftkvalitet og godt bymiljø er viktig for H/FrP-regjeringen. I løpet av drøyt tre år har regjeringen og et borgerlig flertall i Stortinget både sikret kraftig vekst i bevilgningene til Oslo og Akershus sin kollektivsatsing (både gjennom den såkalte belønningsordningen og gjennom endringer rammeoverføringene til fylkene) og sikret en sterk økning i antall togavganger fra Oslo S. I tillegg er markedsandelen for dieselbiler kraftig redusert, etter rekordhøye nivå i de to forutgående stortingsperioder. Tilsvarende er elbilsalget svært høyt, noe som medfører reduserte utslipp i blant annet byområder som Oslo. Jeg er stolt over at H/FrP regjeringen dermed kan vise til en kraftig styrket satsing for god luftkvalitet.
La meg samtidig minne om at vegtrafikkloven allerede gir muligheter for å innføre piggdekkgebyr, forbudsbaserte lavutslippssoner og miljøfartsgrenser (som Statens vegvesen Region Øst har innført i Oslo denne vintersesongen). Videre vil jeg vise til at vegloven gir hjemmel til å innføre såkalte "beredskapstakster" i bompengeringer ved fare for eller ved akutt luftforurensning. Departementet har helt nylig mottatt en søknad fra Oslo og Akershus om å få fastsatt en slik beredskapstakst-forskrift. Kommunene har med andre ord allerede en rekke virkemidler, i motsetning til antydningene fra representanten Holmås.
I tillegg tar Regjeringen sikte på å legge fram en lovproposisjon som gir hjemmelsgrunnlag for miljødifferensiering av bompengetakstene for Stortinget vårsesjonen 2017. Saken er nå på bred offentlig høring, med frist 9. januar 2017. Det arbeides samtidig med den tekniske tilretteleggingen av miljødifferensierte takster innenfor AutoPASS-systemet. Det må også legges fram en egen sak om revidert Oslopakke 3 for Stortinget siden det etter veglova § 27 er Stortinget som gir samtykke til bompengefinansiering/endringer i etablert bompengesystem. Dette innebærer at miljødifferensiering av takstsystemet kan innføres i Oslopakke 3 høsten 2017 dersom Stortinget gir sin tilslutning til det.
Før Stortinget har gitt sitt samtykke og et nytt takstsystem er innført, foreligger det ikke tap av inntekter. Spørsmålet om kompensasjon er derfor ikke relevant.