Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:357 (2016-2017)
Innlevert: 07.12.2016
Sendt: 08.12.2016
Besvart: 15.12.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Vil forsvarsministeren vurdere å ta tilbake oppgaven med drivstofftjenesten ved Rygge og utføre denne i egen regi, når den nåværende avtale med BP utløper i desember 2017?

Begrunnelse

Forsvaret kjøper i dag forsyningen av drivstoff av den private leverandøren BP. Denne kontrakten utløper i desember 2017. En masteroppgave ved BI av Thomas Ballou og Christian Plaum - "Sourcing in the Norwegian Armed Forces" - viser at Forsvaret kan oppnå betydelige besparelser ved å gjøre dette i egen regi. Den kan gi en økonomisk effekt på 20-25 øre pr lite, eller 10-15 millioner kroner årlig.
I tillegg kommer momenter som styrket totalforsvar og beredskap, gripbarhet i forhold til NTOPS og disponeres i LOG-basene ved å benytte egne egnet personell til drivstoffhåndtering i krise og krig.
En insourcing vil gi mer kontinuitet i tjenesten i forhold til jevnlige anbud som ulike firma vinner. Det gir også større stabilitet og fleksibilitet i forhold til sykdom, øvelser og oppdrag i inn- og utland.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Generelt sikrer rammeavtaler stordriftsfordeler, som gir betydelige kostnadsreduksjoner for Forsvaret. Med bakgrunn i Stortingets behandling av Innst. 62 S (2016-2017), jfr. Prop. 151 S (2015-2016) - Kampkraft og bærekraft - skal Forsvaret videreutvikle arbeidet med å utnytte kapasiteten som finnes i det sivile samfunn der hvor det er økonomisk fordelaktig. Bruk av rammeavtaler legger til rette for dette.
I dag opererer Forsvaret Bell 412 helikoptre og Sea-King redningshelikoptre fra Rygge. I Forsvarets langtidsplan anbefales det at Forsvaret viderefører og øker sin virksomhet og tilstedeværelse på Rygge. Selv om sivil flytrafikk er opphørt ved Rygge vil det være behov for å videreføre rullebanesystemet og drivstoffanlegget.
Forsvaret har siden 2005 hatt sentrale rammeavtaler for drift og vedlikehold av Forsvarets drivstoffanlegg, som også benyttes på Rygge. Dagens rammeavtale ble inngått i 2013 og Forsvaret opplyser at det forberedes utlysning av ny rammeavtale som kan være på plass når dagens avtale utløper ultimo 2017. Før en ny rammeavtale eventuelt lyses ut vil Forsvaret gjøre vurderinger knyttet til blant annet økonomi, beredskap, og bruk av personell ved internasjonale operasjoner. Erfaringene ved bruk av dagens avtale vil også bli tatt hensyn til. Forsvarsdepartementet er kjent med en at det er skrevet en masteroppgave som har vurdert dette spørsmålet.
Det er et viktig mål for regjeringen å effektivisere offentlig sektor. Konkurranse er et av flere viktige virkemidler for å bruke samfunnets ressurser effektivt. Vi må innrette forsvarssektoren mot kjernevirksomheten, og samtidig arbeide tettere med næringslivet der dette er hensiktsmessig og kosteffektivt totalt sett.