Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:379 (2016-2017)
Innlevert: 10.12.2016
Sendt: 12.12.2016
Besvart: 16.12.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Hva gjør regjeringen for å sikre at internett-tilkoblede leker er trygge, ivaretar barnas personvern, ikke utsetter barna for ulovlig markedsføring?

Begrunnelse

Stadig mer av samfunnets aktivitet foregår digitalt. Med økt digitalisering følger nye former for sårbarheter. Det har den siste tiden vært fokus på konsekvensene for sikkerheten når norske virksomheter setter ut IKT-tjenester til leverandører i andre land; ved svikt i rutiner og i ytterste konsekvens også gjennom dataangrep og sabotasje.
Fremover vil stadig flere enheter kobles til internett. Konsulentselskapet Gartner estimerer at antallet tilkoblete enheter vil øke fra 6 milliarder i 2016 til 21 milliarder i 2020. Sikkerheten for disse enhetene er høyst varierende. Nylig ble hackede sikkerhetskameraer brukt til å gjøre store nettjenester som Netflix utilgjengelig i USA.
Forbrukerrådet publiserte i 6.2.2016 en test av to internett-tilkoblede leker. Undersøkelsen avdekket blant annet manglende sikkerhet, ulovlige brukervilkår og at «lekene sladrer på barnet» gjennom å sende samtaler direkte til et selskap i USA som tar seg retten til å dele informasjon med tredjeparter.
Dette er svært bekymringsverdig. Leker skal være sikre og det skal være enkelt for forbrukere å ta informerte valg om sitt personvern. Regjeringen har et ansvar for å foreslå et regelverk som følger den teknologiske utviklingen og å sørge for at tilsynsmyndigheter har kompetanse og ressurser til å følge det opp, både mot forhandlere og produsenter.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg deler stortingsrepresentantens bekymring for de negative sidene ved det som omtales som "tingenes internett", og som innebærer at stadig flere produkter, som helsearmbånd, biler og leker, kobles opp mot internett. Bekymringen gjelder både innsamling og kommersiell bruk av personopplysninger, IKT-sikkerheten, og nye former for markedsføring som er mulig gjennom disse produktene. Som stortingsrepresentant Sivertsen understreker, har omfanget av nett-tilkoblede enheter økt kraftig, og det vil fortsette å øke i tiden som kommer.
Den teknologiske utviklingen reiser nye utfordringer blant annet knyttet til personvern, IKT-sikkerhet og forbrukervern. I Meld. St. 27 (2015-2016) Digital Agenda for Norge, tar regjeringen opp mange av disse spørsmålene. I meldingen viser regjeringen blant annet til at den vil styrke personvernet til forbrukere som benytter digitale tjenester.
I forbrukerpolitikken har regjeringen hatt et særlig fokus på utfordringer i forbrukernes digitale hverdag. Vi har invitert Forbrukerrådet og Forbrukerombudet til samarbeid om flere prosjekter på dette området de siste årene. Som ledd i dette har departementet også finansiert Forbrukerrådets pågående undersøkelse av personvern og brukervilkår i nye produkter innen "tingenes internett". Forbrukerrådet har så langt i prosjektet sett på nett-tilkoblede treningsarmbånd og leker. Funnene er publisert i media, og testen av leker fikk oppmerksomhet både i Norge og utlandet. Prosjektet er ikke ferdigstilt, og det kommer flere tester av nett-tilkoblede enheter.
Hva gjelder testen av de nett-tilkoblede lekene, har Forbrukerrådet nå sendt en formell klage til Forbrukerombudet og Datatilsynet. Jeg vil ikke ta stilling til klagene før de er behandlet. Det er opp til tilsynsmyndighetene å håndheve reglene. Men jeg er selvsagt opptatt av at produkter som tilbys barn skal være sikre og til å stole på. Barn er en sårbar gruppe forbrukere, og derfor vil jeg også være oppmerksom på utfallet av klagene i begge instanser.
Som ledd i arbeidet rettet mot forbrukernes digitale hverdag er Forbrukerombudets budsjett i 2017 styrket for nettopp å føre tilsyn med markedsføringsloven på det digitale området. Selv om digitaliseringen byr på nye utfordringer når det gjelder håndheving av forbrukervernregelverket, mener jeg at Forbrukerombudet nå er bedre rustet enn tidligere for å møte disse utfordringene.
Jeg mener hensynet til forbrukervern og personvern blir stadig mer overlappende i den digitale hverdagen, der forbrukerne betaler for mange tjenester og produkter med sine personopplysninger. Jeg vil i den forbindelse nevne at Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og Datatilsynet har etablert et godt samarbeid på dette området. Jeg er kjent med at Datatilsynet og Forbrukerombudet blant annet samarbeider om å følge opp klagene mottatt fra Forbrukerrådet, for å sørge for en helhetlig og effektiv håndtering av sakene.
Mange av utfordringene knyttet til forbruker- og personvern i den digitale virkeligheten er globale, og kan derfor bare effektivt håndteres i samarbeid med myndigheter i andre land. Forbrukerombudet og Datatilsynet er tilknyttet europeiske og internasjonale fora, der man jobber med disse utfordringene. Datatilsynet har blant annet presentert sin "Rapport om hvordan kommersiell bruk av personopplysninger utfordrer personvernet" ved flere anledninger internasjonalt. Datatilsynet deltar også i dialoger med europeiske forbrukerorganisasjoner om hvordan man kan få et bedre personvern for forbrukere.
I tillegg samarbeider Forbrukerrådet med forbrukerorganisasjoner i Europa og resten av verden. I forbindelse med testen av internett-tilkoblede leker, har Forbrukerrådet rapportert at de har samarbeidet med forbrukerorganisasjoner fra over 20 land. På denne måten kan disse sakene settes på dagsorden også internasjonalt.