Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:410 (2016-2017)
Innlevert: 15.12.2016
Sendt: 16.12.2016
Besvart: 22.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva gjør statsråden for å følge opp stortingets føringer for akuttkirurgiske tilbud og stedlig ledelse for sykehusene i Flekkefjord, Volda, Odda, Stord, Narvik og Gravdal og at de har lokale prosesser som ivaretar disse sykehusenes funksjoner og befolkningens behov?

Begrunnelse

Da Nasjonal Helse og Sykehusplan Innst. 2006 S (2015-2016) ble behandlet i Stortinget vedtok flertallet i Stortinget at regjeringen ved statsråden aktivt skulle følge opp de lokale prosessene for å sikre akuttkirurgiske tilbud over hele landet og at sykehusene skal ha stedlig ledelse.
Flere lokale og regionale helseforetak har satt ned flere arbeidsgrupper for å gjennomføre planen. Flere sykehus opplever at mandat endres underveis, at stedlig ledelse tolkes ulikt, og at man derfor lever med en trussel over eget sykehus og deres akuttfunksjoner.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som oppfølging av Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan skal alle helseforetak utarbeide utviklingsplaner. Oppdraget ble gitt i foretaksmøte 4. mai 2016. Det ble gitt føringer for dette arbeidet i tråd med Innst. 206 S (2015-2016) og Stortingets anmodningsvedtak ved behandling av planen. Alle helseforetak er nå i gang med å lage utviklingsplaner, og avklaringer av akuttfunksjoner skal skje før 1. april 2017.
Foretaksmøtet la til grunn at utviklingsplanene skal utarbeides i tråd med "Veileder for arbeidet med utviklingsplaner" som ble ferdigstilt i mai, og arbeidet skal skje i tett dialog med kommunen og andre aktuelle aktører. Veilederen stiller krav til åpne prosesser, involvering av alle interessenter, gjennomført risiko- og mulighetsanalyse og kvalitetssikring.
Når det gjelder kravet om stedlig ledelse, viste foretaksmøtet til at hensiktsmessig oppgavedeling og krav til helhetlige pasientforløp forutsetter tett samarbeid og faglige og organisatoriske nettverksfunksjoner mellom sykehus, og at organiseringen bør understøtte dette. Foretaksmøtet viste til at Stortinget ved behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan gjorde følgende anmodningsvedtak: "Stortinget ber regjeringen gjennom foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for at stedlig ledelse bli hovedregelen ved norske sykehus." Vedtaket gir helseforetakene en viss fleksibilitet til å utforme ledelsesmodeller tilpasset lokale behov, men foretaksmøtet presiserte at stedlig ledelse skal være hovedregelen jf. Stortingets vedtak. Foretaksmøtet presiserte at kravet om stedlig ledelse ikke er til hinder for bruk av tverrgående klinikker. I en tverrgående klinikkstruktur må klinikklederen påse at det finnes ledere på de ulike geografiske lokasjonene som er gitt fullmakter til å utøve stedlig ledelse. Foretaksmøtet minnet samtidig om at helseforetakene må organisere virksomheten på en måte som sikrer at lovens krav til enhetlig ledelse blir oppfylt. Dette innebærer blant annet at alle ansatte i sykehuset skal vite hvem som er deres nærmeste leder, ref. rundskriv I-2/2013 om Lederansvaret i sykehus. Uavhengig av organisering skal det sikres god kommunikasjon og nærhet til nærmeste leder. Omstillingsprosesser og endring av organisasjonsmodell skal skje i samarbeid og i god dialog med ansatte og deres organisasjoner.
Jeg følger opp arbeidet med utviklingsplaner og kravet om stedlig ledelse i styringsdialogen med de regionale helseforetakene. Det skal rapporteres på krav som er stilt i foretaksmøtet i årlig melding for 2016.