Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:446 (2016-2017)
Innlevert: 20.12.2016
Sendt: 20.12.2016
Besvart: 22.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Hvor står arbeidet med å få etablert en luftambulansebase i Telemark og hva menes konkret med de 10 millionene som er satt av til fremtidig base for luftambulanse Innlandet i budsjettforliket?

Begrunnelse

Ambulansetjenesten har en avgjørende rolle i akuttberedskapen. I de senere år er det utviklet prehospitale behandlingsopplegg for akutte skade- og sykdomstilstander som før bare ble behandlet på sykehus.
Luftambulansetjenesten er avgjørende for beredskap, effektiv behandling og transport ved akutt skade eller sykdom.
Under behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan viste en enstemmig helse- og omsorgskomite til Stiftelsen Norsk Luftambulanse sin utredning om kapasitet og basestruktur, som konkluderte med at luftambulansehelikopter må nå pasienten innen 30 min fra nødmelding kommer inn. Dette tilsier nye helikopterbaser for områdene I Telemark og Innlandet i årene framover. Arbeidet med å få på plass en luftambulansebase i Telemark er viktig og trenger en avklaring.
I regjeringens budsjettforlik med KrF og Venstre er det satt av 10 mill. kroner til luftambulanse Innlandet. Dette er en sum som er vanskelig å forstå at skal kunne ha noen betydning i arbeidet da 10 millioner kroner til utredning virker å være alt for mye, og 10 millioner til drift er klart alt for lite.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: St.meld. nr. 43 (1999–2000) Om akuttmedisinsk beredskap slo fast at 90 pst. av landets befolkning skal nås av legebemannet ambulanse (som f.eks. ambulansehelikopter) i løpet av 45 minutter. Stiftelsen Norsk Luftambulanse mener at et luftambulansehelikopter må nå pasienten innen 30 minutter fra nødmeldingen ringes inn. På denne bakgrunn mener stiftelsen det er nødvendig med nye helikopterbaser. Behovet dreier seg spesielt om baser for områdene i Telemark og Innlandet.
Som oppfølging av Stortingets vedtak ved behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan, fikk de regionale helseforetakene i foretaksmøtet i mai 2016 i oppdrag å gjennomgå basestrukturen for luftambulansen i Norge. Forslaget om luftambulansebase i Innlandet må inngå i denne samlede gjennomgangen. Gjennomgangen vil utgjøre et beslutningsgrunnlag om luftambulansebase i Innlandet. I regjeringens budsjettforlik er det, som stortingsrepresentant Vågslid skriver, satt av 10 mill. kroner til luftambulanse i Innlandet. Som det fremkommer av Innst. 11 S (2016-2017), skal midlene brukes til prosjektering. Midler til drift vil komme i tillegg.