Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:458 (2016-2017)
Innlevert: 02.01.2017
Sendt: 02.01.2017
Besvart: 04.01.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kan statsråden legge frem en komplett liste med bompengesatser i Norge 31.12.16 og dagens takster?

Begrunnelse

Regjeringen foreslo for Stortinget, og fikk vedtatt, en historisk økning i drivstoffavgiftene fra 1. januar 2017. Denne økningen skulle finansiere et kutt på minst 10 % i bompengene på en rekke veiprosjekter.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Oversikt som viser dagens takster er lagt ved. Oversikten ligger også på AutoPASS.no og blir jevnlig oppdatert. Jeg antar representanten Pollestad er godt kjent med nivåene og forutsetningene for justeringer, siden mesteparten av de ble vedtatt eller initiert i perioden hvor representanten Pollestad var statssekretær i Samferdselsdepartementet.
Dagens regjering jobber derimot for å redusere bompengeandelen. Flertallet på Stortinget har vedtatt at det skal bevilges mer statlige midler til eksisterende bomprosjekt, nettopp for å kunne kutte bomtakster. Som representanten Pollestad burde vært kjent med, betyr ikke det at takstene reduseres fra 01.01.17, men de vil få effekt på takstene i løpet av året. Dette har blant annet å gjøre med at hvert bomprosjekt er en egen juridisk enhet, og hvor bompengeselskapenes eiere må få tid til å vurdere de vilkår som er satt for å få utbetalt tilskuddet. Det vil bli stilt krav om at selskapene skal slutte seg til de nye regionale bompengeselskapene, og å legge om til forenklet takst- og rabattstruktur.

Vedlegg til svar:
Oversikt over veger og bompengeselskaper - oversikt over takster og rabatter.

Lenke til vedlegget i pdf-format