Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:542 (2016-2017)
Innlevert: 19.01.2017
Sendt: 20.01.2017
Besvart: 30.01.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Produsentansvarsordningen for el-produkter skal sikre at el-avfall resirkuleres. Ved å sette ressursene i kretsløp bidrar ordningen til å redusere miljøbelastning og skape grønne arbeidsplasser i Norge. Elkjedene er pålagt å ta imot el-avfall og sikre at innlevert avfall går inn i systemet. I dag er det imidlertid en stor utfordring at mottak for elavfall reinplukkes for det «beste» avfallet av organiserte grupper. Dette bidrar til å undergrave ordningen.
Hva vil statsråden gjøre for å løse problemet?

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: De fleste typer EE-avfall inneholder helse- og miljøskadelige stoffer i ulike mengder. For å sikre at stoffene ikke skader miljø eller helse er det derfor etablert en returordning for dette avfallet. I tillegg er returordningen et sentralt virkemiddel for å sikre at vi får materialgjenvunnet mest mulig av avfallet fra disse produktene.
Tilbakemeldinger fra både returselskap og forhandlere tyder på at stjeling av EE-avfall er et betydelig problem. Dette avfallet kan selges på det norske markedet som brukte produkter, men Miljødirektoratet antar at hovedmengden eksporteres ulovlig. Konsekvensene av at EE-avfall ikke går inn i returordningen, men eksporteres ulovlig, er risiko for utslipp av miljøgifter og at jomfruelige materialer må brukes i nye produkter i stedet for gjenvunnet materiale. Dette er i så fall negativt for miljøet. Det er også en mulighet for at stjålet EE-avfall som annen miljøkriminalitet bidrar inn i svart økonomi.
Med en endring av avfallsforskriften kapittel 1 i kraft fra 1. januar 2016 ble det tydeliggjort hvilken plikt forhandlere og kommuner har til å oppbevare EE-avfall. Blant annet er det innført et krav om at EE-avfall som kan inneholde sensitive data skal oppbevart i avlåst beholder eller liknende. Miljødirektoratet har hatt flere tilsyn med forhandlere for å sikre etterlevelse av krav til blant annet oppbevaring av EE-avfall. Det har også vært dialog med bransjen om problemet med tyveri av avfallet og Miljødirektoratet vil blant annet følge opp med ytterligere tilsyn.