Skriftlig spørsmål fra Audun Otterstad (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:550 (2016-2017)
Innlevert: 20.01.2017
Sendt: 23.01.2017
Besvart: 26.01.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Audun Otterstad (A)

Spørsmål

Audun Otterstad (A): Er statsråden enig med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i at regjeringen ikke har gjort nok for å bekjempe arbeidskriminaliteten, og hvilke tiltak skal regjeringen foreslå innen det første året som man ikke har gjennomført eller foreslått i løpet av de fire foregående?

Begrunnelse

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen og leder av Høyres programkomite fremførte erkjennelsen i intervju med NRK 11.01 at regjeringen ikke hadde gjort nok for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og at det skulle trappes opp kraftig, allerede i 2018 hvis Høyre får gjenvalg.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Kriminalitet i arbeidslivet er en økende utfordring og endrer seg over tid. I følge tilbakemeldinger fra etatene er de kriminelle aktørene og nettverkene som opererer innenfor arbeidslivet godt organisert. Det er gjerne tale om profesjonelle aktører som benytter seg av en rekke ulike metoder i strid med lover og regler for å sikre seg innpass i markedet og økonomisk vinning. Derfor er det behov for en bred innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
De siste årene er det blitt gjort mye fra regjeringens side for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Grunnlaget for dette ligger i den strategien mot arbeidslivskriminalitet som regjeringen la fram i 2015. Tiltakene i strategien ble utarbeidet etter dialog med partene i arbeidslivet. Det er av stor betydning at myndighetene og organisasjonene står sammen om å bekjempe kriminalitet og useriøse arbeidsforhold. I samarbeid med partene gjennomføres det flere tiltak i utsatte bransjer, blant annet innen i byggenæringen. Et av disse tiltakene er forskriftsendringer for å motvirke misbruk av HMS-kort, slik at vi får et mer effektivt tilsyn i næringen.
Den sammensatte kriminaliteten krever at myndighetene samordner sine ressurser i oppfølgingen. I løpet av de siste årene er det etablert et nært samarbeid mellom politiet, Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet og andre berørte etater. Til nå er det opprettet fem samlokaliserte enheter mot arbeidslivskriminalitet hvor kontrolletatene og politiet har et operativt samarbeid. Det skal opprettes ytterligere to slike enheter i år. I 2016 ble det etablert et eget analyse- og etterretningssenter, hvor etatene samarbeider om kunnskap og etterretning for å styrke sin felles slagkraft mot de kriminelle aktørene.
Regjeringen er også opptatt av at bestillere og leverandører i offentlig sektor skal gå foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Derfor er regelverket om offentlige anskaffelser skjerpet. Nye bestemmelser trådte i kraft fra årsskiftet.
Det er behov for å følge utviklingen mht. organiseringen av og metoder som benyttes innenfor denne typen kriminalitet og kontinuerlig forbedre og tilpasse innsatsen på dette området for å sikre at den blir så effektiv som mulig. Arbeidet med å videreutvikle treffsikre tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og useriøse arbeidsforhold er høyt prioritert. Regjeringen arbeider derfor i disse dager med å utarbeide en revidert og oppdatert strategi mot arbeidslivskriminalitet. Dette arbeidet skjer i nær dialog med partene i arbeidslivet.