Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:577 (2016-2017)
Innlevert: 30.01.2017
Sendt: 30.01.2017
Besvart: 03.02.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hva har statsråden konkret foretatt seg for å rekruttere kvinnelige kandidater til stillingen som ny direktør for Husbanken for å etterkomme de krav som stilles i likestillingsloven, Statens personalhåndbok og oppfølging av likestillingsmeldingen?

Begrunnelse

I prosessen med å ansette ny husbankdirektør, ble kravet til høyere utdanning fjernet underveis i prosessen for å få tilfang på flere søkere. Dette resulterte i kun én ny søker. Iflg. media ble ingen kvinnelige kandidater innkalt til intervju for stillingen som ny husbankdirektør.
Det følger av likestillingsloven at "offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene". Av likestillingslovens § 23 følger det videre at arbeidsgivere, herunder staten, skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet. Aktivitetsplikten omfatter blant annet rekruttering.
I Statens personalhåndbok står det under punkt 1.6:

"Staten skal ha en personalpolitikk preget av inkludering og mangfold. Vår rekrutterings- og ledelsespraksis skal ha en bred og inkluderende tilnærming. Ifølge kvalifikasjonsprinsippet er det den best kvalifiserte søkeren til en stilling som skal ansettes. Ved å søke etter kvalifiserte medarbeidere blant all den kompetanse som er tilgjengelig i samfunnet, uansett søkerens bakgrunn, sikrer vi nettopp at vi får tak i de beste medarbeiderne.
Staten skal speile mangfoldet i befolkningen. Regjeringen stiller krav om at statlige arbeidsgivere har en personalpolitikk som legger til rette for at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell orientering mv"

Da Stortinget behandlet likestillingsmeldingen i fjor, ble følgende vedtak gjort:

"Stortinget ber regjeringen sette mål om, og jobbe for at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent av lederne på de øverste nivåene i staten."

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Det har vært en ordinær rekrutteringsprosess for ny direktør i Husbanken, der et rekrutteringsbyrå og embetsverket har gjennomført prosessen. Rekrutteringsbyrået har gått bredt ut i markedet for å lete etter godt kvalifiserte kandidater. De har vært i samtaler med potensielle søkere med ulik bakgrunn og av begge kjønn.
Jeg er opptatt av at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Dette kom fram av utlysningsteksten. Mitt ansvar er også å påse at den best kvalifiserte søkeren til stillingen ansettes, og det har vi fått med Osmund Kaldheim.