Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:584 (2016-2017)
Innlevert: 31.01.2017
Sendt: 01.02.2017
Besvart: 08.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Senterpartiet meiner at alle politistasjonar og lensmannskontor som utsteder pass i dag, skal kunne gjera det også i framtida.
Kan statsråden gjera greie for årsaka til at passutstedelse no kan forsvinne frå mange stader, meiner han det som no er i ferd med å skje er akseptabelt, og korleis grunngjev han i så fall dette?

Begrunnelse

Det har kome bekymringsmeldingar frå politihald rundt om i landet fordi dei fryktar å miste høvet til å utstede pass på mange av dei lensmannskontora som skal bestå etter at reforma er gjennomført. Så vidt eg har forstått, handlar dette om nye krav til kompetansen til dei som skal handtere passautomatane med meir. Det er også sagt at passutstedelsen skal samlast til færre stader fordi kvaliteten visstnok skal bli betre av dette.
Eidsvoll er eit døme på ein stad der dei fryktar å miste høvet til å utstede pass. Der blir det utstedt om lag 3000 pass i året. Dette burde strengt tatt forsvare å ha eigen passutstedelse der, dersom føresetnaden er stor tilstrøyming av oppgåver for å byggje kompetanse. Men sjølv på dei mindre lensmannskontora er det gode grunnar for å oppretthalde tilbodet om passutstedelse. Det er nettopp på ein lokal stad det er lettare å oppdage avvik frå person til person. Politiet kan fange opp namneendringar på tidlegare dømte og såleis få etterretningsinformasjon, og dei kan fange opp nye innbyggjarar i lokalmiljøet utover å møte dei i butikken. Politiet vil miste mykje viktig tilleggsinformasjon ved at sivile gjeremål forsvinn.
For innbyggjarane sin del er også høvet til å få utstedt pass lokalt særs viktig. Dersom svært mange innbyggjarar framover skal måtte reise svært langt for å få utstedt pass, inneber det tap av arbeidstid og tid på skule (mellom anna på vidaregåande skule, der ein ikkje får gyldig fråvær for slikt). I ein familie der foreldra er skilte, og dei har fleire ungar i ulike aldersgrupper, vil det by på store praktiske problem, fordi begge foreldra må vera med for å signere. Og ungane vil måtte ha nye pass i ulike intervallar etter alder.
Senterpartiet meiner det er heilt uakseptabelt dersom dei gjenverande lensmannskontora som no utsteder pass ikkje skal kunne gjera det i framtida, og meiner statsråden må gripe inn for å sørgje for at dette tilbodet blir oppretthalde ved alle kontor.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: ID-kriminalitet kan ramme privatpersoner, næringsliv og offentlige etater, og konsekvensene er ofte alvorlige for de som utsettes for denne typen av kriminalitet. Norsis, Kripos og Europol viser til at identitetstyverier og falske dokumenter inngår i utøvelsen av flere former for organisert kriminalitet. Tillit til rett identitet er helt avgjørende for vårt samfunn. ID-kriminalitet som etterforskes av politiet viser seg ofte å være svært omfattende og kompliserte å etterforske.
Falsk ID og misbruk av andres ID, herunder ID-dokumenter, representerer en sikkerhetsrisiko. Det pågår nå et stort løft i politiet for å få på plass nye systemer og rutiner som skal sikre at utstedelsesprosessen for norske pass tilfredsstiller både nasjonale og internasjonale sikkerhetskrav. Dette stiller også krav til å øke kompetansen for de som kontrollerer identitet og utsteder ID-dokumenter. Kompetanse henger sammen med erfaring, og påvirkes av hvor mange pass de enkelte stedene utsteder. Det er nødvendig å finne en fornuftig balanse mellom hensynene til publikums reisevei og behovet for å sikre at hvert enkelt passkontor har tilstrekkelig forutsetninger for å gjennomføre en identitetskontroll og utstedelse av pass med høy kvalitet.
Hvor mange steder som vil utstede pass er ennå ikke avklart. Politidirektoratet vil ta stilling til dette i løpet av første halvår 2017. Jeg er kjent med at Politidirektoratet vurderer muligheten for mobile løsninger for utstedelse av pass og ID-kort, noe som kan være et avhjelpende tiltak for de med lang reisevei.