Skriftlig spørsmål fra Kåre Simensen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:595 (2016-2017)
Innlevert: 02.02.2017
Sendt: 02.02.2017
Besvart: 13.02.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Kåre Simensen (A)

Spørsmål

Kåre Simensen (A): Kan statsråden svare på om intensjonen med innføring av ny militær ordning (OMT) i henhold til Prop. 111 S og Innst. 336 S (2014-2015) var at ordningen kun gjelder for militært personell eller om også sivilt personell skulle konverteres/overføres ny ordning (OR), hvordan praktiseres denne ordningen i dag, og hva er erfaringene med ny militær ordning (OMT) angående OF- og OR-korpset og rekruttering til disse?

Begrunnelse

Jeg er blitt gjort kjent med at i forbindelse med innføring av ny militær ordning OMT Prop. 111 S (2014-2015), samt innstilling 336 S (2014- 2015), har Luftforsvaret startet med konvertering av personell, fra sivile teknikere lønnet etter Verkstedoverenskomsten for Forsvaret (VO F) til militært personell, til OR-korpset.
Jeg er videre kjent med at med bakgrunn i Generalinspektøren i Luftforsvarets (GIL) sin intensjon om en ren grønn organisasjon i Luftforsvaret, kan det for mange se ut som at ny OMT-ordningen blir brukt for å presse sivilt teknisk personell lønnet etter VOF over i OR-korpset.
Videre er jeg kjent at et slikt skifte av tariffområde blir av Luftforsvaret blant annet begrunnet med at sivilt personell ikke i tilstrekkelig grad er deployerbare og for å få lønnskostnadene ned. Det kan opplyses at sivilt teknisk personell har deltatt i de fleste IntOPS - deployeringene norsk personell har deltatt i de siste 20 årene, f eks i Irak, Afghanistan og Libya.
Sivilt ansatte er gjennom ny forsvarspersonellov av 2005, med Forsvarssjefens utfyllende retningslinjer/forskrifter fra 2007 gjort disponeringspliktige på linje med militært personell. Disse fakta gjør at de tillitsvalgte i bl.a. MVS er av den oppfatning at den praksisen GIL nå gjennomfører i forbindelse med oppbemanningen av F-35 organisasjonen ikke har gyldighet og samsvarer ikke med Prop. 111 S og Innst. 336 S fra 2014-2015.
Med bakgrunn i ny forsvarspersonellov fra 2005 med forskrift/utfyllende retningslinjer fra 2007 mener de tillitsvalgte i MVS det ikke er grunnlag for den praksisen GIL har innført i forbindelse med etableringen av ny organisasjon tilpasset F-35 kampfly. Sivilt teknisk personell inngår ikke i GIL sine planer for F-35 organisasjonen, og blir heller ikke tilbudt nødvendig teknisk opplæring/kurs tilpasset vårt nye kampfly F-35. Mange av de sivilt ansatte føler at det for i det hele tatt å ha en fremtidig karriere/fremtidig jobb i Forsvaret blir dagens sivile teknikere (VO F) «lokket» over i militær OR-stilling av GIL-organisasjonen.
Dette er bakgrunn for at jeg stiller disse spørsmålene.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 2. februar 2017 med spørsmål fra stortings-representant Kåre Simensen. Spørsmålet dreier seg om hvorvidt intensjonen med militærordningen var at den kun gjelder militært personell, eller om også sivilt personell skulle konverteres og overføres ny ordning. Videre stilles det spørsmål om status og erfaringer med ordningen.
Hensikten med militærordningen er å legge grunnlaget for en balansert personellstruktur som styrker Forsvarets operative evne. Ordningen utgjør et fremtidsrettet og fleksibelt rammeverk som tilfredsstiller Forsvarets behov for å utvikle militære profesjonsutøvere i tråd med samfunnsmessige og militære utviklingstrekk. Ordningen er dermed avgrenset til å gjelde militært tilsatte. Ordningen innebærer imidlertid også nye muligheter for sivile, ved at de lettere kan konkurrere seg til militære stillinger. Med den gamle befalsordningen måtte man ha befals- eller offisersutdanning for å få fast tilsetting som militær. Med militærordningen er minimumskravet kun fullført førstegangstjeneste, eventuelt en kortere soldatutdanning for dem som ikke har fullført førstegangstjenesten. Dette gir økte muligheter, både for dem som ønsker seg en militær karriere, men også for Forsvaret, som kan rekruttere et bredere kompetansemangfold
Militærordningen trådte i kraft 1. januar 2016, og skal være ferdig implementert innen utgangen av inneværende langtidsperiode. Forsvaret er i gang med å utvikle og implementere nye systemer for tilsetting, disponering, avansement og utdanning. Videre arbeides det med å gjennomgå alle militære stillinger i strukturen for å tilpasse stillingsstrukturen til nye personellkategorier. De første spesialistene er allerede tilsatt. Det er en overordnet målsetting å dreie strukturen i retning av flere spesialister (OR) og færre offiserer (OF), i tråd med ambisjonen som er satt for langtidsplanen, jf. Innst. 62 S (2016–2017) til Prop. 151 S (2015–2016). Dette er en krevende kompetansedreining som også skal ivareta den enkelte militære avdelings egenart på en hensiktsmessig måte. Denne prosessen vil pågå parallelt med den overordnede strukturutviklingen gjennom hele perioden 2017–2020.
Rekrutteringen til Forsvaret er generelt god, herunder rekrutteringen til OR- og OF-korpset. I en spørreundersøkelse fra 2016 rapporterte et flertall av de ansatte at militærordningen gir bedre muligheter til å spesialisere seg innenfor et felt, at den åpner for nye muligheter, at man i større grad får brukt sin kompetanse, at den vil føre til økt forutsigbarhet for den ansatte og at den vil gi økt operativ kapasitet for Forsvaret. Det er imidlertid for tidlig å trekke noen konkrete konklusjoner av konsekvensene av militærordningen. For å bidra til økt kunnskap om og forståelse for både de strukturelle og de kulturelle aspektene ved militærordningen, har Forsvarsdepartementet iverksatt forskning som løpende skal følge innføringen av ordningen. Forsvaret planlegger også en evaluering av implementeringen i 2018.
Når det gjelder konvertering av personell som følge av militærordningen, understrekes det at dette utelukkende er knyttet til dem som tidligere tilhørte personellkategoriene yrkesbefal, avdelingsbefal, kontraktsbefal og vervede. Sivile er ikke en del av dette. Hvilke stillinger som til enhver tid er sivile og militære er imidlertid ikke statiske størrelser, men gjenstand for fortløpende vurderinger som følge av endrede behov. Slike vurderinger gjøres som del av den kontinuerlige forvaltningen generelt, og i forbindelse med organisasjonsendringer og omstillinger spesielt. I inneværende langtidsperiode legges det blant annet opp til en omstilling av Forsvarets personellstruktur for å frigjøre stillinger og ressurser til styrking av operativ virksomhet. Denne omstillingen vil innebære færre stillinger i stab- og støttestrukturen og flere i operativ virksomhet.
Hvilke stillinger som skal være sivile eller militære er med andre ord et resultat av det organisatoriske behovet og de overordnede rammene for utvikling av Forsvaret. Militærordningen er først og fremst et rammeverk for forvaltningen av personellet som bekler de militære stillingene.