Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til finansministeren

Dokument nr. 15:598 (2016-2017)
Innlevert: 02.02.2017
Sendt: 02.02.2017
Besvart: 10.02.2017 av finansminister Siv Jensen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Skatteparadis har hatt unntak fra enkelte krav i land-for-land-rapportering (LLR) og noen av disse er videreført i den endrete forskriften.
Mener finansministeren at netto omsetning er tilstrekkelig informasjon for å avdekke all uønsket skattetilpasning og betyr dette at finansministeren derfor ikke ser noen nytteverdi av LLR?

Begrunnelse

Det vises til skriftlig spørsmål nr. 530 fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson og finansministerens svar til dette. Det er i forskriften om land-for-land-rapportering gjort et unntak for LLR for selskaper med innbetalinger til myndigheter under 800.000. Finansministeren viser til at antatt forventede EØS-regler vil ha samme terskel verdi. Dette for at de administrative kostnadene for selskapene ikke skal bli for høye.
Jeg ønsker å påpeke at skatteopplysningene i konsernrapporten ikke dekker de samme opplysningene og hensynene som det som ønskes avdekket i LLR. Skatteopplysningene inneholder informasjon om netto omsetning, mens viktig informasjon som investeringer, brutto-inntekter og -kostnader ikke omfattes.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: De utvidede opplysningskravene i LLR-forskriften omfatter langt mer enn netto omsetning. Samlet sett gir bestemmelsene i forskriften viktig informasjon om selskaper som f.eks. har vesentlige salgsinntekter i en jurisdiksjon, men likevel betaler lite eller ingen skatt. Det har vært bred politisk enighet om å utvide LLR-rapporteringen for å kunne synliggjøre skattemessig posisjonering og uønsket skattetilpasning. Jeg mener LLR-regelverket har stor nytteverdi også for å ivareta dette formålet.
Land-for-land (LLR)-bestemmelsene i regnskapsloven og verdipapirhandelloven gjelder for store regnskapspliktige foretak, samt utstedere av noterte verdipapirer, som driver virksomhet innen utvinningsindustrien og/eller skogsdrift innen ikke-beplantet skog. De rapporteringspliktige foretakene har etter gjeldende regler plikt til å gi opplysninger om sin virksomhet, herunder eventuell virksomhet i skatteparadis.
Det opprinnelige formålet med LLR-regelverket er, i tråd med gjeldende EU-regler på området, å bidra til økt åpenhet om virksomheten til foretak som driver med uttak av ikke-fornybare naturressurser, for på denne måten å ansvarliggjøre myndighetene for forvaltningen av inntektene av landets naturressurser i land hvor slik virksomhet drives. Gjeldende EU-regelverk på området er gjennomført i norsk rett.
Det har som nevnt vært bred politisk enighet om at det norske LLR-regelverket også bør bidra til økt åpenhet om foretakenes skatteposisjoner. For å innarbeide dette i regelverket fastsatte Finansdepartementet i 2013 særnorske utvidede opplysningskrav, herunder opplysninger om datterselskaper og rentekostnader mellom foretak i samme konsern. For ytterligere å bidra til økt åpenhet om rapporteringspliktige foretaks skatteposisjonering ble det i desember 2016 videre fastsatt krav om at LLR-konsernrapporter skal inneholde opplysninger om nærmere bestemte skattemessige forhold. Det skal i LLR-konsernrapporter blant annet gis opplysninger om «netto omsetning», inkludert omsetning med foretak i samme konsern. I tillegg skal det etter § 5 i forskriften bl.a. gis opplysninger om følgende:

-En kortfattet beskrivelse av datterselskapets aktiviteter
-Resultat før skatt
-Inntektsskatt i regnskapsåret som er beregnet av den skattepliktiges overskudd eller underskudd i regnskapsåret
-Inntektsskatt som er betalt i løpet av det aktuelle regnskapsåret av datterselskapet
-Akkumulert fortjeneste

Jeg viser for øvrig til at Stortinget, i forbindelse med behandlingen av LLR til skattemyndighetene, fattet følgende anmodningsvedtak, jf. Innst. 42 L (2016-2017):

«Stortinget ber regjeringen sørge for at selskap som etter forslagene i land-for-land-rapportering til skattemyndighetene, også blir pliktige til å rapportere etter regnskaps- og verdipapirhandelloven, og at selskapene skal rapportere betalt inntektsskatt og påløpt inntektsskatt, antall ansatte, akkumulert fortjeneste, resultat før skattekostnad, summen av inntekter fra transaksjoner med nærstående/ikke nærstående foretak og bokført egenkapital.»
Anmodningsvedtaket vil innebære endringer i regnskapsloven og verdipapirhandelloven slik at land-for-land-rapportering omfatter alle bransjer.