Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:601 (2016-2017)
Innlevert: 02.02.2017
Sendt: 03.02.2017
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 08.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Kan statsråden bekrefte at et pilotforsøk med bruk av velferdsobligasjoner etableres i tråd med Stortingets forutsetninger, og når settes dette i gang?

Begrunnelse

Et enstemmig storting presiserte i forbindelse med behandlingen av Innst. 6 S (2016-2017) at:

«Stortinget tidligere har bedt om at regjeringen gjennomfører pilotprosjekter med velferdsobligasjoner, jf. Innst. 305 (2014–2015). Komiteen viser til at Stortinget forutsatte at et slikt pilotprosjekt skulle være på plass allerede i løpet av 2016 for å oppfylle dette anmodningsvedtaket, jf. Prop. 1 S (2015–2016), Innst. 6 S (2015–2016). Dette for å skaffe seg erfaring som grunnlag for senere å etablere en statlig finansieringsmekanisme i form av en mulig fondsløsning for å oppskalere forebyggende arbeid som dokumenterbart virker. Komiteen har merket seg at statsråden i svar til Stortinget på denne bakgrunn henviste til det pågående arbeidet i Kristiansand hvor Wayback, kommunen og fasilitatoren. Velferdfinans er i ferd med å inngå en intensjonsavtale om utvikling av nye finansieringsmodeller for levering av velferdstjenester, jf. Dokument nr. 15:998 (2015–2016)».

Videre anmodet Stortinget igjen regjeringen om at dette initiativet realiseres, i tråd med det Stortinget forutsatte ved behandlingen av inneværende års budsjett. Dette for å skaffe seg erfaring for deretter å etablere en finansieringsmekanisme som sikrer at modellen gjennomføres etter intensjonen.
Så vidt undertegnede erfarer har lite skjedd mellom Stortingets vedtak i 2015 og fremleggelsen av statsbudsjettet for 2017.
Stortinget har enstemmig og ved flere anledninger sagt at man ønsker etablert et pilotprosjekt som erfaringsgrunnlag for utvidet bruk av velferdsobligasjoner. Nærmere to år etter Stortingets vedtak er dette ikke realisert.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: For ordens skyld nevner jeg at spørsmålet er overført fra arbeids- og sosialministeren til justis- og beredskapsministeren.
Jeg viser til tidligere spørsmål i saken og mitt svar til Stortinget 4. mai 2016. For øvrig viser jeg til omtale av framdriften i dette arbeidet i Prop. 1 S (2016-2017), side 312.
Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet samarbeider tett for å følge opp anmodningsvedtaket fra Stortinget. Et felles utredningsoppdrag er gitt Arbeids- og velferdsdirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet. Direktoratene har kommet godt i gang med utredningen.
En modell med bruk av velferdsobligasjoner reiser en rekke kompliserte spørsmål, og da særlig knyttet til finansierings- og garantisiden av modellen. Det er derfor behov for å bruke mer tid for å utrede disse spørsmålene grundig. Det vil også bli behov for å gå i dialog med Finansdepartementet om mulighetsrommet innenfor
Bevilgningsreglementet. Det er derfor for tidlig å konkludere i denne saken.
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte.