Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:617 (2016-2017)
Innlevert: 03.02.2017
Sendt: 06.02.2017
Besvart: 13.02.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Marin forurensning er et stadig økende problem og i 2050 venter forskere å finne mer plast enn fisk i havet.
Hva gjør regjeringen med dette nasjonalt og globalt, og i hvilken grad fører disse tiltakene til reduksjon?

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Som representanten påpeker er marin forsøpling et alvorlig og økende miljøproblem. Dette er et område jeg som klima- og miljøminister er svært opptatt av.
Marin forsøpling og spredning av mikroplast i havet har negativ påvirkning på marine økosystem, naturmangfold og bærekraftig utvikling. Selv om ikke alle effektene av marin forsøpling er kjent, er det bred enighet globalt om at dette er et alvorlig problem. Det følger av FNs bærekraftsmål for hav at marin forsøpling må reduseres vesentlig innen 2025.
Avfall blir transportert med havstrømmene mellom land og kontinenter. Marin forsøpling og spredning av mikroplast krever derfor i stor grad globale løsninger. Mer enn halvparten av plastavfallet i havet er antatt å komme fra et fåtall land i det sørøstlige Asia.
Norge arbeider aktivt for å få på plass tiltak internasjonalt, blant annet i FNs miljøforsamling. Etter forslag fra Norge vurderes nå blant annet eksisterende internasjonale reguleringer på området og behovet for et styrket og mer forpliktende regelverk. Norge er også opptatt av å bidra i relevante EU-prosesser fordi tiltak på europeisk nivå også er av stor betydning. Vi vil også gi innspill når EU nå skal utvikle en plaststrategi.
EU har vedtatt et direktiv for å redusere bruken av plastposer. Norge skal gjennomføre direktivet, og Klima- og miljødepartementet fikk nylig en vurdering fra Miljødirektoratet med forslag til hvordan dette kan gjøres. Avgift vurderes her som et alternativ. Avfallsbransjen og dagligvarebransjen har også fått mulighet til å levere innspill til hvordan de mener målet om redusert bruk av plastbæreposer best kan nås. Disse innspillene er nylig mottatt i departementet og vil også vurderes når departementet nå skal ta stilling til hvordan direktivet skal gjennomføres i Norge.
Under det nåværende norske formannskapet i Nordisk Ministerråd er marin forsøpling satt høyt på dagsorden. Dette innebærer blant annet faglig samarbeid om ulike problemstillinger knyttet til marin forsøpling og spredning av mikroplast. Norge er opptatt av at også konkrete tiltak for å redusere marin forsøpling og spredning av mikroplast blir tema for det nordiske samarbeidet.
Selv om Norge bidrar lite til marin forsøpling og spredning av mikroplast i global sammenheng, er det behov for å styrke tiltakene også her. I Norge er plastavfall fra fiskeri- og oppdrettsnæringen og forbruksavfall viktige kilder til marin forsøpling. Miljødirektoratet har blant annet foreslått at det innføres en produsentansvarsordning for fiskeri- og oppdrettsnæringen. Fritidsbåter er også en kilde til marin forsøpling. Regjeringen arbeider nå med å få på plass en returordning for kasserte fritidsbåter.
Marin forsøpling som brytes ned er den største kilden til tilførsel av mikroplast i havet. Når det gjelder spredning av mikroplast fra landbaserte kilder er dekkslitasje den største kilden til utslipp, etterfulgt av gummigranulater fra kunstgressbaner, maling og tekstiler. Miljødirektoratet har foreslått flere tiltak på disse områdene. Vi vurderer nå hvordan forslagene fra Miljødirektoratet skal følges opp med konkrete tiltak for å begrense marin forsøpling og spredning av mikroplast.
Jeg er også opptatt av å redegjøre for Stortinget om dette viktige temaet. Før påske vil jeg legge frem en stortingsmelding om oppdatering av forvaltningsplan Norskehavet hvor status for marin forsøpling i norske havområder vil bli grundig gjennomgått. Videre vil virkemidler og tiltak overfor marin forsøpling og mikroplast være sentrale temaer i stortingsmeldingen om avfallspolitikken og den sirkulære økonomien som legges frem før sommeren.