Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:623 (2016-2017)
Innlevert: 06.02.2017
Sendt: 06.02.2017
Besvart: 13.02.2017 av finansminister Siv Jensen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Mener statsråden det vil være fornuftig å avvente statistikklovutvalget før det gjøres vesentlige endringer i SSBs organisering og virksomhet?

Begrunnelse

Det vises til pågående debatt om modellvalg og fremtidig organisering av SSB, herunder fremtiden for SSBs forskningsavdeling. Flere bekymringer har blitt fremsatt.
Teknisk Beregningsutvalg (TBU) er grunnleggende for at det inntektspolitiske samarbeidet skal fungere. Fra arbeidslivets parter uttrykkes det nå sterk uro over at det metodegrunnlaget TBU bygger på langt på vei foreslås fjernet av utvalget som ble satt ned av SSB-direktøren for å vurdere metoder og organisering.
Utvalget foreslår også en kraftig reduksjon av forskningsavdelingen, men med større fokus på internasjonal publisering hos dem som blir igjen. Dette er nært knyttet til diskusjonen om SSBs rolle fremover, herunder hvor selvstendig SSB skal være.
I mandatet til statistikklovutvalget er det klart presisert at SSBs virksomhet skal vurderes, herunder en vurdering av om det fortsatt skal være en lovpålagt oppgave for SSB å utnytte statistikken til analyse og forskning. Utvalget skal levere i desember 2017, og det ville etter min mening være naturlig å avvente utvalgets vurderinger og anbefalinger før det gjøres omfattende endringer i SSBs organisering og virksomhet.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Det har den siste tiden vært reist spørsmål om organiseringen av forskningsavdelingen i SSB. Diskusjonen har sitt opphav i en rapport fra en arbeidsgruppe i SSB. Rapporten ble bestilt av administrerende direktør Christine Meyer og avlevert til henne i begynnelsen av januar i år. Arbeidsgruppen har hatt både interne og eksterne deltakere.
SSB er etter statistikkloven faglig uavhengig. Det sikrer blant annet at statistikk, analyser og vurderinger har stor tillit i samfunnet. SSB er først og fremst statistikkprodusent, men har i tillegg en forskningsavdeling. Det siste er uvanlig for statistikkbyråer i andre land. God kvalitet på og høy tillit til offisiell statistikk er SSBs beste bidrag til å løse sitt samfunnsoppdrag. Også i analyse-, utrednings- og forskningsvirksomheten skal det tilstrebes høy kvalitet.
Finansdepartementet har normalt ikke adgang til, og heller ikke ønske om, å gripe inn i den daglige styringen av SSB. Det er SSBs ansvar å prioritere sin bruk av ressurser og aktiviteter innenfor gjeldende budsjett, herunder organisering av virksomheten. Departementet legger til grunn at SSB velger en organisering som er formålstjenlig ut fra oppgavene. Det siste året har det for eksempel vært foretatt endringer i avdelingsstrukturen i statistikkavdelingene, der formålet har vært å effektivisere statistikkproduksjonen.
Finansdepartementet, som ansvarlig for etaten, gjør rede for sine vurderinger av overordnede mål og prioriteringer i budsjettproposisjonen og i tildelingsbrevene. I tildelingsbrevet for 2017 heter det blant annet at SSB skal holde standarden på egen forskning på et høyt internasjonalt nivå og samtidig at forskningsavdelingen bør konsentrere seg om økonomiske problemstillinger, herunder modellbaserte analyser av norsk økonomi.
Departementet satte i fjor høst ned et lovutvalg under ledelse av professor Nils Henrik von der Fehr. Et viktig spørsmål for utvalget er å vurdere hvordan mulighetene som ligger i økt digitalisering av samfunnet også kan nyttiggjøres til bedre og mer effektiv datainnhenting og statistikkproduksjon. Utvalget er også bedt om å vurdere om det fortsatt skal være lovpålagt å utnytte statistikken til analyse og forskning. Departementet vil dermed få råd om SSBs virksomhet. Utvalget har frist til å levere rapport innen 15. desember 2017.
De største organisasjonene i arbeidslivet har i brev til meg og arbeids- og sosialministeren uttrykt bekymring for SSBs rolle i TBU-arbeidet. Det er viktig at SSBs arbeid for TBU og andre utvalg har partenes tillit. Jeg er enig i at SSB har en viktig rolle i analyse- og utredningsvirksomheten, og Finansdepartementet har selv glede av dette. Jeg har merket meg at administrerende direktør Christine Meyer i brev til meg og arbeids- og sosialministeren, med kopi til TBU, har understreket at en eventuell omorganisering av forskningsavdelingen ikke vil svekke det viktige arbeidet SSB gjør for TBU. Jeg legger til grunn at SSB også fremover ivaretar sin rolle som leverandør av makroøkonomiske styringsverktøy og analyser.