Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:658 (2016-2017)
Innlevert: 10.02.2017
Sendt: 13.02.2017
Besvart: 17.02.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hvorfor er rapporten med kartleggingen av økonomiske og administrative konsekvenser ved en nasjonal regulering av alkolås unntatt offentligheten? Hvordan tenker ministeren å følge opp rapporten for å oppfylle Stortingets vedtak om innføring av alkolås i kjøretøy som benyttes til ervervsmessig persontransport mot vederlag?

Begrunnelse

Stortinget ba i anmodningsvedtak nr. 582 (2014–2015) Samferdselsdepartementet om å fremme forslag om innføring av alkolås i kjøretøy som benyttes til ervervsmessig persontransport mot vederlag. Saken er forsinket i forhold til hva Stortinget opprinnelig forutsatte, og oppfølgingen har blitt utsatt gjentatte ganger. Vegdirektoratet fikk i oppdrag å kartlegge økonomiske og administrative konsekvenser ved en nasjonal regulering av alkolås i all persontransport mot vederlag. Rapporten ble overlevert Samferdselsdepartementet i oktober, men er unntatt offentlighet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Som grunnlag for oppfyllelse av Stortingets vedtak fikk Vegdirektoratet våren 2015 i oppgave å utrede økonomiske og administrative konsekvenser ved innføring av alkolås i persontransport mot vederlag. Kartleggingen skulle inneholde en vurdering av kostnadene for transportbransjen og den samfunnsmessige nytteverdien ved innføring av et slikt påbud. Vegdirektoratet ble også bedt om å utarbeide forslag til juridisk grunnlag for å kunne innføre påbudet.
Vegdirektoratet oversendte første utkast til juridisk grunnlag og en samfunnsøkonomisk analyse utført av Oslo Economics til departementet i oktober 2016. Disse dokumentene ble unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 15 første ledd. Bakgrunnen for dette var at dokumentene ble innhentet fra underliggende etat til bruk for departementets interne saksforberedelse.
Fra oktober 2016 til januar 2017 er det arbeidet med et høringsnotat, som blant annet inneholder den etterspurte kartleggingen av økonomiske og administrative konsekvenser av tiltaket.
Høringsnotatet om forslag til ny § 40 c i vegtrafikkloven, forslag til ny forskrift om alkolås, alkolåsverksteder mv. og den samfunnsøkonomiske analysen er nylig sendt på departementsforeleggelse før alminnelig høring, jf. utredningsinstruksen punkt 3.2. Høringsfrist for berørte departementer er 24. februar 2017.
Forslaget vil deretter bli sendt på alminnelig offentlig høring og på EØS-høring. Den samfunnsøkonomiske analysen vil bli offentliggjort sammen med høringsnotatet. Jeg tar sikte på så raskt som mulig etter dette å legge frem et lovforslag for Stortinget.