Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:703 (2016-2017)
Innlevert: 20.02.2017
Sendt: 20.02.2017
Besvart: 28.02.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Vil statsråden ta initiativ til en presisering i forskriften slik at Statens vegvesen får hjemmel til å føre tilsyn også i verksted der det er skjellig grunn til mistanke om at det gjennomføres godkjenningspliktig arbeid uten at verkstedet har slik godkjenning?

Begrunnelse

I Forskrift om kjøretøyverksteder paragraf 16 står det at Regionvegkontoret skal føre tilsyn med kjøretøyverksteder som utfører godkjenningspliktig arbeid, jf. forskriftens § 2 og virksomheter med arbeidstillatelse etter § 4.

Undertegnede er blitt gjort kjent med følgende påstand:

"Dersom Statens Vegvesen ønsker å føre tilsyn, men blir nektet adgang, har de ingen selvstendig hjemmel til å komme inn for å undersøke eller verifisere ulovlig arbeid der det ikke foreligger godkjenning. Deres mulighet er å kontakte politiet for å hjelpe dem inn, men det krever at de har skjellig grunn til mistanke. M.a.o. er det ikke nok å ha fått tips eller et generelt ønske om å undersøke.
Det er mye arbeid som ikke er godkjenningspliktig som kan gjøres på et kjøretøy, og derfor er man ofte avhengig av å se pågående godkjenningspliktig arbeid for å kunne dokumentere at slikt er tilfelle. Da er tidsaspektet viktig, og det hadde vært ønskelig med en selvstendig hjemmel for å kunne komme inn uten spill av tid.
Kjøretøyverksteder som utfører godkjenningspliktig arbeid er verksted som allerede er godkjent i henhold til forskriftens § 2. Det bør derfor presiseres i § 16 tilsyn at dette også må gjelde verksted der det er skjellig grunn til mistanke om at det gjennomføres godkjenningspliktig arbeid uten at verkstedet har slik godkjenning."

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det er svært viktig at Statens vegvesen har de nødvendige virkemidlene for å gjennomføre sin tilsynsvirksomhet. I forslag til endring av vegtrafikkloven § 19 a om kjøretøyverksteder, er det derfor foreslått endringer som først og fremst er begrunnet i at regionvegkontorene skal kunne håndheve ulovlig verksteddrift mer effektivt. Det foreslås bl.a. hjemmel for å gi nærmere bestemmelser i forskrift om kjøretøyverksteder for at Statens vegvesen skal kunne følge opp ulovlig verksteddrift gjennom forvaltningssporet ved hjelp av stansingsrett og bruk av tvangsmulkt.
Forslag til denne endringen m.fl. var på høring sommeren 2016, og skal etter planen skal fremmes for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2017. Med forbehold om Stortingets vedtak, vil det så startes et arbeid med å revidere forskrift om kjøretøyverksteder for å sikre mer effektive virkemidler for å føre tilsyn med og reagere mot ulovlig verksteddrift.
Tilsynspersonellet fra Statens vegvesen har ingen selvstendig, fysisk tvangsmakt. Behov for bistand fra politiet vil derfor også fremover være aktuelt der regionvegkontorets personell nektes adgang til lokaler for nærmere undersøkelser, samt av hensyn til helse, miljø og sikkerhet.