Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:718 (2016-2017)
Innlevert: 21.02.2017
Sendt: 22.02.2017
Besvart: 03.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Det har lenge vært misnøye med det helhetlige tilbudet befolkningen på Nordmøre og i Romsdal har med tanke på barnehelse. Barneavdelingen i Kristiansund har tidvis vært både helgestengt og sommerstengt, til stor bekymring for innbyggerne. Det er nå tatt ut tiltale overfor Helseforetaket etter Sebastian-saken.
Jeg skal la den saken ligge, men mitt spørsmål er; hvilke rutiner er endret siden Sebastian-saken, og kan statsråden trygge pasientene med at vi har fått et bedre tilbud i etterkant av denne saken?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Innledningsvis vil jeg presisere at politimesteren i Møre og Romsdal har tatt ut siktelse i saken og sendt den over til Statsadvokaten som avgjør om det skal tas ut tiltale.
Helse Midt-Norge opplyser at på de to årene som har gått siden hendelsen, har saken vært gjort godt kjent og hatt læringseffekt i organisasjonen. De opplyser at det ble satt i verk en rekke tiltak umiddelbart etter hendelsen.
Følgende strakstiltak ble gjennomført ved barne- og ungdomsavdelingen i Kristiansund etter hendelsen, jf. Helse Midt-Norge:

- Barne- og ungdomsavdelingen i Kristiansund ble gjenåpnet i helgene med barnelege i døgnvakt i mars 2015 og har siden det vært åpen i helgene.
- Pleiepersonell med pediatrisk kompetanse på plass i helgene for å bemanne for 4 senger.
- Forsterket ambulansekapasitet.
- Tiltak for å redusere belastningen på barneavdelingen ved inntak: Vinteren 2015 ble barneavdelingen i Kristiansund avlastet ved flytting av opptaksgrenser, slik at den interkommunale legevakten i Molde skulle nytte barneavdelingen i Ålesund. Dette innebar en mer fleksibel praksis for opptaksområdene basert på aktuell kapasitet og tilbud ved de to barneavdelingene i foretaket.

Videre opplyser Helse Midt-Norge at det er gjennomført følgende risikoreduserende tiltak:

- Ny beredskapsprosedyre for gynekolog i vakt, gynekolog til stede ved alle risikofødsler.
- Innskjerping av kriterier for fødselseleksjon.
- Tilstedevakt for anestesilege fra 1. juni 2015.
- Styrking av sykepleierbemanning på dagtid i helgene i infeksjonssesongen.
- Taktisk beredskapsutvalg skal kunne innføre økt beredskap ved varsel om ekstremvær. Nøkkelpersonell kan bli pålagt å holde seg i beredskap utenom vaktplanen. Dette er tatt inn i beredskapsplanverket for HMR.
- En ekstra ambulanse øremerket for overføringsoppdrag er plassert i Gjemnes.
- Det er lagt opp til samarbeidsordninger mellom sykehusene for faglig styrking av ambulanseteamet når behovet er der. Videre arbeid med dette skjer gjennom den nyopprettede Klinikk for akuttbehandling.
- Involvert helsepersonell og ledelsen i Barne- og ungdomsavdelingene i Kristiansund og Ålesund, Klinikk for kvinner, barn og ungdom og AMK har alle gjennomgått tilsynsrapporten.
- Helse Møre og Romsdal har gjennomført en evaluering av den tidligere 5-døgnsdriften ved Barne- og ungdomsavdelinga i Kristiansund.
- Flere prosedyrer omhandler akutt syke nyfødte og barn, og noen av disse er revidert siden dødsfallet. En av disse er for eksempel prosedyren om Akutt sykt barn/ungdom. Den ble utarbeidet før sommerstengingen i 2014, og er revidert etter dødsfallet.

Helse Midt-Norge opplyser at det jobbes med følgende tiltak i 2017:

- Det er satt i gang et arbeid med to overordnede prosedyrer som er en oppfølging av Helse Møre og Romsdal sitt svar til Helsetilsynet i januar 2017; Transport av kritisk sjuke pasientar og Stabilisering av kritisk sjuke pasientar i påvente av transport (=intensivtilbud). Helse Møre og Romsdal har som mål å ha disse klar til april 2017.
- Helse Møre og Romsdal vil følge opp tiltakene med en internrevisjon i løpet av første halvår 2017.
- Dokumentasjon av gjennomførte tiltak vil bli sendt fortløpende til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
- Våren 2017 blir det gjennomført en evaluering av dagens driftsmodell.
- I planleggingen av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) er det sagt at akuttsjukehuset skal ta imot barn og unge både til poliklinikk og dagbehandling, og for innlegging av akutt sykdom og forverring av kronisk sykdom. I den videre planleggingen i forprosjektet i 2017 og utviklingsplanen i Helse Møre og Romsdal skal tilbudet til barn utformes og konkretiseres nærmere. Tilbudet skal planlegges etter forskrift om behandling av barn i sjukehus.
- Videreutvikling av tilbudet til barn og unge i Helse Møre og Romsdal er en naturlig del av arbeidet med Utviklingsplanarbeidet. Planarbeidet vil foregå i henhold til nasjonal veileder og regionale føringer.
- Metodikken som vil benyttes for å planlegge pediatritilbudet i Helse Møre og Romsdal er regional metodikk for standardiserte pasientforløp.

Jeg legger til grunn at Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal sørger for at tilbudet til barn og ungdom er forsvarlig.
Når det gjelder problemstillingen knyttet til stengning i ferieperioder viser jeg til svar på spørsmål nr. 727 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tove-Lise Torve.