Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:742 (2016-2017)
Innlevert: 24.02.2017
Sendt: 24.02.2017
Besvart: 03.03.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Kan statsråden klargjere kva regjeringa no gjer med Sjøheimevernet sine båtar og øvrige kapasiteter, og meiner statsråden at ei avvikling av Sjøheimevernet no er i tråd med forståinga frå handsaminga av langtidsplanen og Innst. 62S (2016-2017)?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Regjeringen anbefalte i langtidsplanen å legge ned SHV. SHV inngår organisatorisk i HV-distriktene, og ni av elleve distrikter hadde SHV-avdelinger. Ved behandlingen av langtids-planen vedtok Stortinget å legge ned SHV, jf. romertallsvedtak VIII under komiteens tilrådning i Innst. 62 S (2016–2017).
Forsvarsdepartementet ga ut iverksettingsbrevet (IVB) for langtidsperioden til underlagte etater 20. desember 2016. Her ble forsvarssjefen gitt oppdrag om å tilpasse strukturen til Stortingets vedtak og å legge ned SHV. Det er gjennom IVB tildelt 10 millioner kroner til aktivitet i SHV i Nord-Norge i 2017. Enkeltkapasiteter i SHV vil vurderes videreført i Landheimevernet for å sikre objekter med sjøside og løse vitale oppdrag i kystsonen. Det er lagt opp til at personell i strukturen som skal avvikles omdisponeres til øvrige deler av strukturen etter behov. I langtidsplanen er det lagt til grunn at de seks flerbruksfartøyene i Heimevernet ikke videreføres i den nye strukturen.
Det er forventet at det utarbeides anbefalinger og lages planer med tiltak slik at oppdraget kan gjennomføres og få full effekt som forutsatt i 2018. Dette innebærer at planlegging og omstillingsarbeid i Heimevernet må starte opp i 2017, også for å skape rom for den betydelige styrkningen i Heimevernet, spesielt i nord, som langtidsplanen forutsetter. Forsvarssjefen har i sin virksomhetsplan gitt oppdrag til sjef FOH og sjef Heimevernet om å utarbeide en anbefaling til ny struktur tilpasset de nye rammene og føringene. Det er behov for å ha et oppdatert planverk og optimalisert struktur, uavhengig av resultatet av landmaktutredningen. Dette arbeidet pågår og er ikke ferdigstilt.