Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:747 (2016-2017)
Innlevert: 24.02.2017
Sendt: 27.02.2017
Besvart: 07.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Mener statsråden det er rett å klassifisere skulder ut av ledd og andre tilstander som ikke opereres som indremedisinsk lidelse, slik Helse Fonna bekrefter at de gjør, og vil statsråden sørge for at det utarbeides korrekt tallgrunnlag for Odda sjukehus sin kirurgiske og indremedisinske virksomhet, slik at helseforetaket og statsråden har et korrekt grunnlagsmateriale å foreta beslutninger på?

Begrunnelse

I datagrunnlaget for Odda sjukehus sitt opptaksområde for 2015, slik det ble utarbeidet våren 2016 for prosjektet «Odda og Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan (2016-2019)» tas det forbehold om variasjon i registreringspraksis.
Det oppgis at tallene i rapporten på grunn av ulik registreringspraksis gir:

"ein indikasjon på variasjon mellom mindre akuttsjukehus i Noreg når det gjeld akuttinnleggingar med eller utan operasjon. Det kan vere ulik registreringspraksis ved dei ulike sjukehusa, noko som inneber at tala må tolkast som ein indikasjon på kor mange ØH-pasientar som blir operererte kvar dag."

Det er kjent og bekreftet fra foretaket at kirurgisk lidelser i tallgrunnlaget for Odda er regnet som indremedisinske fordi de ikke har ført til akutte inngrep. Dette ble bekreftet på folkemøtet i regi av Helse Fonna den 16.februar 2017. Likevel brukes tallene fra denne rapporten som
dokumentasjon på at Odda sjukehus har svært få kirurgiske akuttpasienter.
Spørsmålsstilleren mener at sykehusene må vurderes ut i fra sammenlignbare og korrekte data, og at statsråden derfor må sette krav om en langt bedre registreringspraksis enn i dag.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Pasientbehandling ved Norske sykehus klassifiseres gjennom system for diagnoserelaterte grupper (DRG systemet). Hvis en operasjon er utført under sykehusoppholdet, grupperes pasienten i en kirurgisk DRG. Med operasjon mener man en prosedyre som vanligvis utføres i operasjonsstue. Hvis ikke det ikke er utført noen operasjon, grupperes pasienten i en medisinsk DRG.
Ved utarbeiding av statistikk, er formålet ofte å sammenligne enheter (sykehus) eller vurdere utviklingen over tid. For å oppnå størst mulig grad av sammenlignbarhet er det viktig å ta utgangspunkt i definerte helsefaglige standarder og offisielle kodeverk. Dette gjelder også ved utarbeidelse av statistikk på akutt og planlagt kirurgisk behandling. I SAMDATAs analyser av akuttkirurgi benyttes klassifikasjonen av om pasientbehandlingen inngår i en kirurgisk eller ikke-kirurgisk DRG som grunnlag for å vurdere om pasienten har fått kirurgisk behandling eller ikke. Den samme metoden er også brukt i arbeidsgrupperapporten fra prosjekt Odda sykehus, basert på registreringer i Norsk pasientregister (NPR).
For å få en mer detaljert beskrivelse av akuttkirurgisk og akuttmedisinsk aktivitet, må denne statistikken ofte suppleres med manuelle tellinger. Derfor gjorde man i prosjekt Odda sykehus flere analyser, blant annet en journalgjennomgang av et helt års pasientpopulasjon for å registrere om og hvilken type stabiliseringstiltak og behandling som var gjort ved sykehuset.