Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:785 (2016-2017)
Innlevert: 06.03.2017
Sendt: 06.03.2017
Besvart: 15.03.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): NRK Oppland melder at Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Søndre- og Nordre Land ga svært alvorlige funn, blant annet at ansatte har "pyntet på" saksmapper. Dette er uakseptabelt fordi utsatte barn ikke får hjelp. Det har vært påvist lovbrudd i tilsyn av disse kommunene før. Det tyder det på at tilsyns- og oppfølgingsregimet ikke er godt nok.
Hvilke initiativ tar statsråden for å sikre at tilsyn følges av faktisk endring og klargjøre at ansattes ansvar for barna går foran lokale pålegg?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg vil først si at det er svært bekymringsfullt at det forekommer omfattende lovbrudd i barneverntjenesten. Det er likevel godt å se at vi har et tilsyn som avdekker disse lovbruddene.
Det er Statens helsetilsyn som har det overordnede faglige tilsyn med barnevernvirksomheten i de enkelte kommuner. Fylkesmannen ivaretar viktige rettssikkerhetshensyn ved å føre tilsyn med at kommunen oppfyller sine plikter etter barnevernloven. En viktig funksjon for tilsynet er å fange opp svikt. Ved å avdekke eksisterende svikt, bidrar fylkesmennenes tilsyn til bedre tjenester i kommunene.
Det er likevel viktig å understreke at det er kommunen som har ansvar for at tjenesten drives i henhold til loven og for å rette opp påpekte lovbrudd. Tilsynsmyndigheten skal følge opp inntil lovbruddet er rettet, og tilsynet skal ikke avsluttes før tilsynsmyndigheten har konkludert med at det er lagt til rette for at tjenestene fremover vil kunne ytes i samsvar med lovverket. Lovbrudd som er avdekket i et tilsyn følges opp ved dialog, og dialogen skal gjennomføres i tråd med prinsippene for god forvaltningsskikk. Hvis dialogen ikke fører frem skal det vurderes å treffe enkeltvedtak om pålegg om å rette forholdene.
Jeg er kjent med at den foreløpige tilsynsrapporten for Søndre- og Nordre Land kommune nå er hos kommunen for eventuelle kommentarer. Når det foreligger en endelig rapport vil Fylkesmannen gi kommunen en frist til å bringe forholdene i orden. Jeg forutsetter derfor at fylkesmannen følger opp kommunene i denne saken.
Jeg vil i denne sammenheng vise til at vi er i gang med å heve både kompetansen og kvaliteten i barnevernet. I 2017 er det bevilget 20 millioner kroner til nye kompetansetiltak. Fra i høst skal det blant annet etableres nasjonale opplæringstilbud om undersøkelses- og hjelpetiltaksarbeid. Det skal også etableres egne veiledningsteam som skal bistå kommuner med store utfordringer.
I Statens helsetilsyns oppsummering av det landsomfattende tilsynet i 2015 og 2016 fremgår det at mange kommuner svikter i arbeidet med bekymringsmeldinger, blant annet har meldinger om alvorlige forhold ikke blitt undersøkt og ledelsen av arbeidet med meldinger har sviktet. Helsetilsynets oppsummering viser nok en gang behovet for å styrke lederkompetansen i barnevernet. For å styrke lederkompetanse i barnevernet ble det i 2016 satt i gang en ny barnevernlederutdanning ved NTNU/ Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Midt-Norge. God ledelse er avgjørende for et godt barnevern. Jeg vil også vurdere om det bør stilles tydeligere krav til lederkompetansen i barnevernet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er derfor gitt i oppdrag å utrede behovet for formelle kompetansekrav til barnevernledere. Spørsmål om autorisasjon skal også vurderes i sammenheng med dette.
Avslutningsvis vil jeg påpeke at det er kommunens øverste politiske og administrative ledelse som har det overordnede ansvaret for at barneverntjenesten drives i tråd med regelverket og at tjenestene er forsvarlige.