Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:789 (2016-2017)
Innlevert: 06.03.2017
Sendt: 07.03.2017
Besvart: 13.03.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Kan statsråden redegjøre for grunnen til at Husbankens inntektsgrenser for uføre er satt slik at uføre som mottar grunnsatts uføretrygd ikke samtidig kvalifiserer for å motta bostøtte?

Begrunnelse

Dagens inntektsgrenser for å motta Husbankens bostøtte er i dag på et nivå som gjør at uføre som mottar uføretrygd ikke også kvalifiserer for bostøtte. Dette er tilfellet, til tross for at Husbanken har egne inntektsgrenser for unge uføre. Resultatet er at flere uføre går glipp av bostøtte som er viktig for å sikre en plass for dem på boligmarkedet.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Bostøtten er rettet inn mot husstander med lave inntekter og høye boutgifter. Ordningen er behovsprøvd mot inntekt, slik at høyere inntekt medfører redusert bostøtte. Dette gjelder uavhengig av hvilken type inntekt man har. Inntektsgrensene i bostøtten følger av flere satser som fastsettes av Stortinget.
Uføretrygden justeres årlig med folketrygdens grunnbeløp (G) som justeres med lønnsveksten. Dermed øker uføretrygden litt år for år, og mer enn prisstigningen. Økt realinntekt gir i utgangspunktet redusert bostøtte, også for uføre.
Med unntak av unge uføre og husstander som mottar kompensasjon for uførereformen, behovsprøves uføres bostøtte på samme måte som for andre med tilsvarende inntekt fra andre trygdeytelser eller arbeid. Dersom alle uføre skulle få høyere bostøtte enn andre, vil vi risikere at det lønner seg å forbli på uføretrygd i stedet for i arbeid eller annen aktivitet.
Helt siden omleggingen av bostøtten i 2009 har justeringen av satsene i bostøtteordningen vært utilstrekkelig til å holde følge med veksten i priser og boutgifter. Regjeringen har fra 2017 innført et nytt system for prisjustering av bostøtten. Nå vil beregningen av bostøtte bli justert årlig i takt med veksten i konsumprisindeksen og veksten i boutgiftene. Dette vil gjøre at realverdien av bostøtten opprettholdes over tid. Økt realinntekt vil fortsatt medføre redusert bostøtte.
Bostøtten når ut til svært mange husstander som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Uføre utgjør fortsatt om lag 20 % av disse. Regjeringen har de siste årene gjort en rekke forbedringer i bostøtten som vil komme alle til gode, også uføre. Vi har i tillegg til bedre system for prisregulering, styrket bostøtten for barnefamilier og sørget for at også beboere i bofellesskap kan få bostøtte.