Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:793 (2016-2017)
Innlevert: 08.03.2017
Sendt: 08.03.2017
Besvart: 13.03.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Vardeteateret er et arbeidsretta tiltak for innsatte. Teaterfag, scene-kunst og sosialfaglig arbeid er verktøyet for å skape vendepunkt. 9 av 10 deltakere har gått til skole, arbeid eller har fått sitt forhold med Nav avklart, oppgir Vardeteateret. Teateret har søkt Nav om tiltaksplasser, sammen med arbeidsmarkedsbedriften Spir. Nav har avslått.
Hva er årsaken til at ikke Nav gir øremerkede tiltaksplasser til Vardeteateret/Spir og vil ministeren ta initiativ til at dette vurderes på nytt?

Begrunnelse

Å rehabilitere innsatte er ofte en langvarig og komplisert oppgave. Ikke alle passer inn i tradisjonelle tiltak og opplegg. Mange innsatte får sitt vendepunkt til et liv uten kriminalitet gjennom tradisjonelle tiltak som skole og arbeidstrening, andre trenger noe annet for å komme dit at man ønsker å slutte med kriminaliteten, noe som er ett av hovedformålene med straffen. Vardeteateret er et tiltak med gode resultater og de ønsker å bidra. Det er snakk om å sørge for at Vardeteateret kan få øremerkede arbeidsforberedende tiltaksplasser, i et samarbeid med Spir.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Arbeids- og sosialdepartementet har innhentet opplysninger fra Arbeids- og velferds-direktoratet om saken. Arbeids- og velferdsdirektoratet kan fortelle at NAV Oslo har dialog med arbeidsmarkedsbedriften Spir, som er en av Oslos største tiltaksarrangører, og er åpne for å se på gode forslag.
Spir rettet en søknad til Arbeids- og velferdsdirektoratet i desember 2015. Tildeling av plasser til tiltaksarrangører er et ansvar som er delegert til fylkesleddet i Arbeids- og velferdsetaten. Bedriften ble derfor henvist til NAV Oslo samt at det ble gitt informasjon om direktoratets forsøksmidler (FARVE). Det er ikke kommet en formell søknad til NAV Oslo om øremerkede midler knyttet til Vardeteateret. NAV Oslos tilbakemelding våren 2016 var at en søknad fra Spir burde utstå inntil forskrift og kravspesifikasjoner for det nye tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT) var på plass. NAV Oslo oppfattet at Spir hadde forståelse for dette.
Forskriften for AFT-tiltaket ble iverksatt 1. oktober 2016, og Arbeids- og velferdsetaten er nå i gang med godkjenning av leverandører for tiltaket. NAV Oslo bekrefter at alle tiltaksarrangører i Oslo, inkludert Spir, er informert om nytt regelverk for AFT. Bedriftene er nå i en godkjenningsprosess med NAV Oslo.
Generelt vil jeg påpeke at det er Arbeids- og velferdsetatens lokal- og fylkeskontorer som har best oversikt over de lokale forhold, de ulike tiltaksarrangørenes tilbud og brukernes behov. Tiltaksmidlene er fordelt i tråd med dette. Det er opp til etaten å velge de tiltakstyper og tiltaksarrangører som er mest hensiktsmessige.