Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:822 (2016-2017)
Innlevert: 13.03.2017
Sendt: 14.03.2017
Besvart: 21.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I svar til meg om ansvar for varmtvannsbasseng som del av pasienttilbudet i spesialist og kommunehelsetjenesten innrømmer helseministeren at ingen har ansvar for at tilbudet finnes. Det er svært alvorlig for pasientene som har stor nytte av tilbudet. Ved Diakonhjemmets basseng er det ukentlig 800 som nå mister tilbudet, ledig kapasitet i Oslo som er tilgjengelig er kun 100. Nedleggingen må stoppes inntil alternativ er på plass.
Vil helseministeren stoppe nedleggingen og sikre pasientens behov?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: \Varmtvannsbasseng kan være et virkemiddel i behandlingen og rehabilitering av ulike tilstander. Det avgjørende for om tilbudet kan defineres som spesialisthelsetjeneste er om pasienten bruker bassenget som en del av et spesialisert behandlingstilbud. Dette er forøvrig i samsvar med det Regjeringen Stoltenberg II la til grunn i brev av 6. juni 2013.
Staten regulerer ikke hvordan kommunene løser sine oppgaver. Kommunene skal sørge for habilitering og rehabilitering i sitt tjenestetilbud. Hvordan kommunen løser denne oppgaven er opp til den enkelte kommune. Trening i varmtvannsbasseng kan være en god måte å ivareta behov til enkelte pasienter i den kommunale helsetjenesten på. Det er også slik at mange personer som benytter seg av bassengtrening er personer som benytter aktivitet i varmt vann som generell fysisk aktivitet. Dette kan den enkelte kommune velge å tilby som en del av ansvaret for å tilrettelegge for generell fysisk aktivitet, selv om dette ikke er for å ivareta behov til enkelte pasienter i den kommunale helsetjenesten. Hvis Oslo kommune ved byrådet er enig i det – er det deres ansvar å sikre tilbudet til den gruppen som ikke mottar tilbudet som en del av spesialisthelsetjenestebehandlingen.
Jeg viser til mitt tidligere svar på spørsmål 743 om samme sak som jeg besvarte 3. mars 2017. Her fremgår det at jeg legger til grunn at helseregionene sørger for å videreføre behandlingstilbud som er nødvendig for å ivareta ansvaret for spesialisert behandling og rehabilitering på en best mulig måte.
Jeg er kjent med at 100 av de om lag 800 revmatikerne som benytter terapibassenget ved Diakonhjemmet sykehus, nå får et tilsvarende tilbud om trening i varmtvann ved Lovisenberg sykehus. Tilbudet gjelder de som trenger rampe for å komme ut i bassenget og de som har særlig komplekse sykdomsutfordringer. I en overgangsperiode vil fysioterapeuter fra Diakonhjemmet sykehus ha ansvar for treningen. Oslo kommune har oppgitt at de planlegger å overta administrasjonen av tilbudet ved årsskiftet.
Det er lagt ut en oversikt over andre aktuelle varmtvannsbasseng og treningstilbud i Oslo og omegn på internettsiden til aktivitetssenteret ved Diakonhjemmet sykehus.