Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:830 (2016-2017)
Innlevert: 14.03.2017
Sendt: 15.03.2017
Besvart: 20.03.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Politiet driver et viktig forebyggende arbeid i Oslo sør, ikke minst rettet mot skoler og ulike ungdomsmiljø. Det sammen med god tilstedeværelse fra politiet på steder som av erfaring blir ansamlingssteder for ungdom fra flere kanter av byen, er viktig for ro og trygghet. Fra politihold er det stilt spørsmål rundt politireformens effekt på det forebyggende arbeidet.
Kan statsråden forsikre at det i reformen ikke er noen innebygde effekter som kan innebære at det forebyggende arbeidet overfor barn og unge nedprioriteres?

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Nærpolitireformen har som formål å styrke politiets forebyggende arbeid. Dette gjelder både forebyggende arbeid rettet mot barn og unge samt forbyggende innsats på øvrige kriminalitetsområder.
Det er i reformen gitt føringer om at forebygging skal implementeres som en primærstrategi. Det innebærer at det forebyggende arbeidet skal styrkes gjennom hele politiorganisasjonen. Innsatsen skal være kunnskapsbasert og gjøres mer målrettet og systematisk.
I den nye organisasjonsstrukturen løftes fagområdet til nivå to i politidistriktene og leder for forebyggende arbeid er en del av politimesterens ledergruppe. Dette skal sikre tilstrekkelig prioritering av dette fagfeltet på strategisk nivå i politidistriktet.
Politiets forebyggende arbeid skal gjennom nærpolitireformen styrkes og utvikles gjennom nåværende og nye arbeidsmetoder. Fagmiljøene i politidistriktene skal styrkes på feltet. Gjennom politikontaktene og politirådene skal politiets samhandling med kommunene og andre aktører på det forebyggende feltet styrkes.
Representanten tar i sitt spørsmål utgangspunkt i det forebyggende arbeidet rettet mot skoler og ulike ungdomsmiljø i Oslo sør. Politidirektoratet opplyser at når ny organisasjonsmodell for Oslo politidistrikt er på plass, vil den geografiske enheten som dekker Oslo sør videreføre den sterke innsatsen man her har hatt rettet mot barne- og ungdomskriminalitet. Det er for øvrig besluttet at de forebyggende avsnittene i Oslo politidistrikt opprettholdes på hvert tjenestested.
Likeledes vil Oslo politidistrikt videreføre det tette og gode samarbeidet med Oslo kommune gjennom SALTO-samarbeidet, som er en etablert modell i Oslo for forebygging av rus og kriminalitet med hovedvekt på barn og unge. Nærpolitireformen vil være med på å understøtte denne type kriminalitetsforebyggende samarbeid.