Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:832 (2016-2017)
Innlevert: 14.03.2017
Sendt: 15.03.2017
Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren
Besvart: 23.03.2017 av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Oslo kommune og staten har gjennom flere år hatt et samarbeid om midler til Søndre Nordstrand bydel. Dette har vært viktig, ikke minst for gode prosjekter rettet mot barn og unge.
Hvordan mener statsråden erfaringene fra denne ordningen har vært og ser statsråden muligheter for ytterligere å styrke ordningen til fordel for barn og unge?

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Regjeringen ønsker å unngå at større grupper av innbyggere står på utsiden av samfunnet. Et samfunn hvor de fleste deltar i arbeidslivet og storsamfunnet bidrar til å opprettholde et samfunn med høy tillit.
Staten og Oslo kommune har samarbeidet om Oslo Sør-satsingen de siste 10 år, og det har vært bevilget nesten 177 mill. Hovedmålet har vært å forsterke integrering og inkludering, samt å bedre folkehelsen og løse bomiljøutfordringer i bydelen. Justis- og beredskapsdepartementet er ansvarlig departement, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet koordinerer satsingen fra statlig side.
Oslo Sør-satsingen omfatter innsatsområdene oppvekst, nærmiljø og kultur, kvalifisering og folkehelse. Det har blant annet blitt lagt stor vekt på at barna mestrer norsk før skolestart, på at den enkelte gjennomfører grunnskole og videregående opplæring, og på styrket livskvalitet og bedre helse. Det har vært tydelig fokus på barn og unge og erfaringene er positive. Blant annet har evaluering av forsøk med Gratis kjernetid i barnehage viser at den har ført til at flere barn med innvandrerbakgrunn går i barnehage. Foreldre har fått økt tillit til barnehagene, og de har sett betydningen av at barna lærer norsk tidligere. Fra og med i 1. august 2015 er gratis kjernetid i barnehage en nasjonal ordning.
Siden høsten 2013 støtter staten Aktivitetsskolen (AKS) på Mortensrud skole. Mortensrud skole har tidligere vært preget av lav deltakelse i AKS. En evaluering av ordningen viser at forsøket så langt har vært vellykket. Deltakelsen i AKS har økt kraftig, flere velger heltidsplass til sine barn, foreldre er fornøyd og samarbeidet mellom skole og hjem oppleves som bedret. Staten støtter også skoleutviklingsprosjekt som skal bidra til stabil skoleutvikling med forbedring i læringsmiljø, elevresultater og elevenes skolehverdag. Videre er det satt av midler til frivillige organisasjoner som bidrar til deltakelse og inkludering og til folkehelseprosjekter som fremmer fysisk aktivitet, gode kostvaner og sunn livsstil.
Oslo Sør-satsingen avsluttes i 2017. Jeg vil vurdere en eventuell videreføring av satsingen til fordel for barn og unge i bydel Søndre Nordstrand i forbindelse med budsjettarbeidet for 2018.