Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:850 (2016-2017)
Innlevert: 16.03.2017
Sendt: 17.03.2017
Besvart: 23.03.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hvordan vurderer regjeringen behovet for en egen innkjøpsordning for samisk litteratur og andre tiltak for å styrke tilfanget av litteratur på samiske språk?

Begrunnelse

Gjennom innkjøpsordningen bidrar Kulturrådet til å styrke norskspråklig litteratur, bygge forfatterskap og utvikle kompetente lesere. En tilsvarende ordning finnes ikke for samisk litteratur.
Den litterære infrastrukturen må kunne karakteriseres som betydelig svakere for de samiske språkene enn for det norske. Et uttrykk for det er svakt tilfang på samiskspråklig barnelitteratur, med få oversettelser fra andre språk.
Jeg ber derfor om å få en oversikt over hvilke ordninger som er rettet inn for å bidra til samiskspråklige forfattere og oversettelse av litteratur til samiske språk, samt statsrådens vurdering av behovet for en egen samiskspråklig innkjøpsordning eller andre tiltak.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Å ha tilgang til litteratur på eget språk har stor betydning for kulturell og språklig tilhørighet og utvikling, og er derfor viktig i både et kulturpolitisk og språkpolitisk perspektiv.
I tråd med intensjonen i sameloven og forarbeidene til denne har Sametinget gradvis fått økt innflytelse i saker som angår samene. Sametinget har på flere områder blitt tillagt beslutningsmyndighet for oppgaver som utelukkende, eller i det vesentlige, retter seg mot den samiske befolkningen. Forvaltning av økonomiske virkemidler som er opprettet for å styrke samisk kunst og kulturliv er en slik oppgave. Fra 1993 overtok Sametinget forvaltningsansvaret for blant annet Norsk kulturråds avsetninger til samisk kultur, tilskudd til samisk forlagsdrift og samiske kunstnerorganisasjoner. Fra 2002 ble forvaltningen av en rekke andre tiltak på Kulturdepartementets budsjett overført til Sametinget.
I 2017 tildeler Kulturdepartementet 81,9 mill. kroner til Sametinget til kulturformål. Bevilgningen skal bidra til Sametingets arbeid med å legge til rette for et levende og mangfoldig kunst- og kulturliv av god kvalitet. Sametinget disponerer bevilgningen etter egne prioriteringer.
I sitt budsjett for 2017 har Sametinget satt av nær 23 mill. kroner til litteratur- og medieformål. Dette omfatter midler til utvikling av forfatterskap, tilskudd til utvikling og fremme av litteratur, tilskudd til samiske forlag, tidsskrift og samiske bokbusser. Innenfor rammen av samisk kunstneravtale legges det også til rette for produksjon og formidling av samisk litteratur og annen kunst.
I tillegg til avsetningene til samiske litteraturformål som forvaltes av Sametinget, kan samiske kunstnere og kulturaktører søke tilskudd fra nasjonale ordninger. Det kan søkes om prosjektmidler fra Norsk kulturfond til samiske litteraturtiltak, så lenge tiltakene tilfredsstiller kriteriene for de ulike ordningene. Samiske kunstner- og forfatterfond mottar vederlag fra bibliotekvederlagsordningen, som utdeles som stipender og er særlig viktig for utvikling av nye forfatterskap. Folke- og fylkesbibliotek kan søke Nasjonalbiblioteket om utviklings- og prosjektmidler til utvikling av tjenester rettet mot den samiske befolkningen. Norge er hovedland på bokmessen i Frankfurt 2019. Det gir mulighet for bred formidling av norsk kultur, litteratur og språk, der det samiske er en naturlig del. Jeg er kjent med at Norla og Sametinget sammen ser på muligheten for samarbeid om promovering av samisk litteratur generelt, men også med tanke på Frankfurt 2019.
Det holdes jevnlig kontaktmøter mellom Sametinget og Kulturdepartementet. Dette er en viktig arena for å drøfte kulturpolitiske spørsmål og virkemidler. Sametinget har ikke tatt opp spørsmålet om etablering av en innkjøpsordning for samisk litteratur med Kulturdepartementet i den senere tid. Jeg ser at Sametinget har meldt behov for økninger til litteraturfeltet i sitt budsjettbehov for 2018, uten at spørsmålet om innkjøpsordning er særskilt nevnt. Kulturdepartementet drøfter gjerne ulike virkemidler med Sametinget, men jeg ser det som naturlig og i samsvar med hovedprinsippene i den samiske kulturpolitikken dersom initiativet kommer fra Sametinget selv.