Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:858 (2016-2017)
Innlevert: 17.03.2017
Sendt: 20.03.2017
Besvart: 30.03.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): 26. februar 2016 var statsråd Solvik-Olsen og statsråd Høie ute i NRK Rogaland og lovet byggestart for Rogfast tidlig i 2017. Nå er det tidlig i 2017 og saken er ikke engang lagt frem for Stortinget.
Kan statsråden garantere byggestart i 2017?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Prosjektet E39 Rogfast er et omfattende prosjekt med bygging av verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. I tillegg er byggeperioden lang. Følgelig er det knyttet noe større usikkerhet til kostnader og finansieringsforutsetninger enn det som er vanlig for veiprosjekter. Arbeidet med ekstern kvalitetssikring KS2 og etterfølgende vurderinger har derfor tatt noe tid, men er nå i sluttfasen.
Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge frem saken for Stortinget før påske. Så snart bompengeproposisjonen er lagt frem, kan anbudsprosessen starte med forbehold om Stortingets tilslutning. Forutsatt at Stortinget behandler saken i løpet av vårsesjonen, er det regnet med anleggsstart på forberedende arbeider i 2017. Tunnelarbeidene vil da etter planen starte ved årsskiftet 2017-2018, evt. tidlig i 2018.
Det er knyttet en viss usikkerhet til den skisserte fremdriftsplanen. Dette skyldes vilkår som Fylkesmannen i Rogaland har stilt i sin tillatelse til utfylling av sprengsteinmasser i sjøen i Mekjarvik. Statens vegvesen har påklaget noen av vilkårene. Saken er oversendt Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.