Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:883 (2016-2017)
Innlevert: 22.03.2017
Sendt: 23.03.2017
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 29.03.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Nylig ble en gutt med utviklingshemning tvangsutsendt alene til Kabul. Denne svært sårbare gutten ble medisinert med flere tyngre medisiner for å bl.a. å dempe angst og sørge for søvn. Da denne sårbare gutten ble tvangsutsendt, sluttet denne medisineringen brått. Gutten sitter nå livredd og alene på et hotell i Kabul, som han snart kastes ut fra, og helt uten medisiner og medisinskfaglig oppfølging.
Vil statsråden ta initiativ til at denne utviklingshemmede gutten får helsefaglig oppfølging?

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Representantens spørsmål er oversendt meg fra helse- og omsorgsministeren for besvarelse. Jeg viser til mine svar på spørsmål nr. 828 og nr. 855 fra representanten, og til mitt svar på spørsmål nr. 870 fra stortingsrepresentant Karin Andersen vedrørende samme enkeltsak som er bakgrunnen for spørsmålet her. Som tidligere opplyst følger det av utlendingsloven at verken jeg eller Justis- og beredskapsdepartementet har myndighet til å gripe inn i eller påvirke utfallet av enkeltsaker med mindre saken berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn.
Det er UDI og UNE som foretar vurderinger knyttet til om en asylsøkers helsesituasjon tilsier at det gis oppholdstillatelse i Norge. Dersom en asylsøker ikke har behov for beskyttelse og det heller ikke er grunnlag for opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket, må utlendingen returnere til sitt hjemland. Dersom det foreligger dokumentasjon på en alvorlig helsemessig tilstand når asylsaken avgjøres, vil behandlingstilbudet i hjemlandet være av betydning ved vurderingen av om det er grunnlag for å gi oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.
Som tidligere opplyst tilbyr norske myndigheter retur- og reintegreringsstønad til alle som returnerer til Afghanistan for å lette reintegreringen etter ankomst. Norske myndigheter foretar ikke noen monitorering av tidligere asylsøkere etter at de har returnert til hjemlandet. Forsvarligheten av alle sider av en retur vurderes i forbindelse med avgjørelsen av asylsaken i Norge.